Länk till startsidan

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Socialt ansvarig samordnare är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen.

Kvaliteten i omsorgen

Socialt ansvarig samordnare (SAS) har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SAS uppdrag

  • Säkerställa att processer för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och väl fungerande
  • Säkerställa att den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning
  • Säkerställa att den enskilde får insatser av god kvalitet och som är individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande
  • Säkerställa att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift (SoL, LSS, LVM, LVU)
  • Ta emot och utreda rapporter enligt Lex Sarah kring missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheter. Allvarliga missförhållanden ska anmälas vidare till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen