Länk till startsidan

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Socialt ansvarig samordnare är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde och har en stödjande funktion i kommunen.

Kvaliteten i omsorgen

Socialt ansvarig samordnare (SAS) har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SAS uppdrag

  • Säkerställa att processer för bedömning, beslut, verkställighet och samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och väl fungerande
  • Säkerställa att den enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning
  • Säkerställa att den enskilde får insatser av god kvalitet och som är individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande
  • Säkerställa att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift (SoL, LSS, LVM, LVU)
  • Ta emot och utreda rapporter enligt Lex Sarah kring missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheter. Allvarliga missförhållanden ska anmälas vidare till Inspektionen för vård-och omsorg, IVO.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 10 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen