Länk till startsidan

Taxor och avgifter

Kommunen får ta ut en högsta avgift för omvårdnad, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än en viss summa för det stöd du får från kommunen.

Avgifter för 2024

För år 2024 är den högsta avgiften för äldreomsorg 2 575 kr/månad.
Utöver detta belopp kan det tillkomma kostnader för kost, hygienpaket och hyra på särskilt boende.

Vidare infördes begreppet förbehållsbelopp, det vill säga det belopp som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgiften tas ut.
För att räkna ut ditt förbehållsbelopp summeras din boendekostnad och ett så kallat minimibelopp.

Regeringen beslutar årligen om nivån på minimibeloppet. Minimibeloppet ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader samt personliga behov inklusive läkarvård och medicin.

Från och med 2024-02-01 är minimibeloppet

  • Ensamstående under 65 år – 7 768 kr
  • Ensamstående över 65 år – 7 062 kr
  • Gift/sambo under 65 år – 6 338 kr
  • Gift/sambo över 65 år – 5 762 kr

Kommunen kan i vissa fall fastställa ett lägre minimibelopp i de fall en kostnad som minimibeloppet avser täcka, till exempel om el ingår i hyran.

Minimibeloppet kan höjas om du av särskilda skäl har ett varaktigt (över 6 månader) personligt behov som är större än normalfallet. Sådant skäl kan exempelvis vara kostnad för god man. Kostnaden ska överstiga 200 kr/månad.

Högsta avgiftsutrymme utgör underlag för beräkning av avgifterna.

Ditt avgiftsutrymme beräknas enligt följande:

Summa nettoinkomster
- Förbehållsbeloppet
——————————————
= Avgiftsutrymme

Avgifter 2024

Omsorgsavgift

Debiteras för hemtjänstinsatser samt på särskilt boende. Avgiften beräknas utifrån det individuella avgiftsutrymmet. Ale kommun tillämpar timtaxa för hemtjänst som från och med 2024-02-01 fastställs till 382 kronor i timman. Avgiften beräknas på utförd tid.

För särskilt boende debiteras hela det individuella avgiftsutrymmet för omsorgstagaren.

Hemsjukvård/rehabiliterande insatser

Endast en avgift tas ut för insatser av antingen kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om du betalar omvårdnadsavgift i form av hemtjänst utgår ingen avgift för denna insats. Avgiften är 345 kr/månad.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 320 kr/månad och per person. Det tillkommer en installationsavgift på trygghetslarmet på 522 kr per hushåll. För larm som kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka inom 6 månader debiteras kommunens kostnad för utrustningen.

Tillfälligt boende/växelboende

Avgiften för tillfälligt boende/växelboende är 78 kr/dygn (ingår i maxtaxan) samt 121 kr/dag för kost.

Kost

Avgift för kost på särskilt boende är 4 254 kr/månad.

Vid deltagande i dagverksamhet Eken betalas 83 kr/dag för kost.

Förbruknings- och hygienpaket

En obligatorisk kostnad som ligger på 180 kr/månad för förbrukningsartiklar på särskilt boende.

Ett frivilligt abonnemang på hygienartiklar kostar 271 kr/månad.


Avgiftsreducering

Insatserna hemsjukvård, rehabiliterande insatser samt trygghetslarm ses som abonnemang och reducering på grund av frånvaro medges ej.

Hemtjänstbesök bokas av senast 2 dagar i förväg annars debiteras kostnad för den beviljade tiden för besöket.

Särskilt boende

Vid frånvaro från särskilt boende reduceras kostnad för kost och omvårdnadsavgiften från och med första dagens frånvaro.

Inkomstuppgift

För att Ale kommun ska kunna fastställa din omsorgsavgift ska en inkomstuppgift lämnas årligen. Det är viktigt att fylla i även boendekostnad för att beräkningen av avgiften skall bli korrekt.

Gifta par beräknas som samtaxerade. Båda ska lämna sina inkomstuppgifter.

Ansökan om bostadstillägg, pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Rätt att överklaga

Avgiftsbesluten kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Hur du överklagar framgår av ditt avgiftsbeslut.

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att ringa kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 8 februari 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen