Länk till startsidan

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Syfte med rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är remiss- och referensgrupp i frågor som berör situationen för personer med funktionshinder i kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och består av tio ledamöter och lika många ersättare. Rådet sammanträder ca fyra gånger per år. 

Rådets arbetsuppgifter

Rådet ska arbeta med att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade och verka för att funktionshinderfrågor blir uppmärksammade i nämndernas verksamhetsplanering. De ska också ta upp nya funktionshinderfrågor och vara rådgivande i dessa i nämnder. Rådets uppgift är också att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Organisation

  • Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor
    Brita Karlsson

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen