Länk till startsidan

Revisorer

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för att granska hur kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen fullgör sina uppgifter. 

Vad gör revisorerna?

Enligt God revisionssed i kommuner (skr.se) Länk till annan webbplats. bör revisorerna för varje nämnd granska och bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år avge en revisionsberättelse till fullmäktige där resultatet av revisionen framgår. Revisorerna ska också uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Alla nämnder granskas

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer som självständigt fullgör sitt uppdrag. Arbetet regleras i 12 kapitlet kommunallagen. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan.

Alla nämnder blir föremål för en bred och översiktlig granskning. Därutöver genomförs fördjupade granskningar inom de områden där revisorerna bedömer att de behöver granska närmare.

Revisorerna träffar varje nämnd minst en gång varje år för att gå igenom bland annat hur nämnderna och förvaltningarna hanterar sitt ansvar för den interna kontrollen, hur uppföljning av ekonomi och verksamhet sker med mera. 

Som sakkunnigt tjänstgör Ernst & Young AB.

Revisorernas kallelser och protokoll

Revisorernas presidium

  • Ordförande Iréne Hellekant (S)
  • Vice ordförande Wimar Sundeen (KD)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen