Länk till startsidan

Hållbarhetsarbete i kommunen

Ale kommun arbetar med hållbarhet på många olika sätt. Den sociala hållbarheten återkommer bland annat i vårt folkhälsoarbete. Ekologisk hållbarhet innefattar allt miljö- och klimatarbete som kommunen gör. Den ekonomiska hållbarheten är viktig för att åstadkomma social och ekologisk hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan förklaras som en utveckling som klarar av att tillgodose dagens behov utan att riskera kommande generationers utsikter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling brukar sägas stå på tre ben:

  • Ekologiskt
  • Socialt
  • Ekonomiskt

Dessa ben är beroende av varandra och måste alla vara starka för att kunna hålla balansen. Detta kan även beskrivas som att jordens resurser sätter ramen vilken människorna måste hålla sig inom. Den sociala hållbarheten; att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god hälsa, måste uppnås inom planetens gränser. Den ekonomiska dimensionen utgör verktyg för att åstadkomma socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Samhället behöver vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling för att kunna vara hållbart.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet innefattar och berör frågor som handlar om människors välmående och livskvalitet. Det kan gälla hälsa, utbildning, sysselsättning och boende så väl som möjligheter till samhälleligt deltagande och inflytande, jämlikhet och jämställdhet. Med utmaningar som en åldrande befolkning, ökad inflyttning till städer och skillnader i levnadsvillkor och hälsa är detta en högst aktuell fråga i dag så väl som i framtiden. Här har kommunen ett viktigt ansvar för att möjliggöra och säkerställa invånarnas behov och rättigheter.

Ale kommun möter den sociala hållbarheten utifrån de fem områdena delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa och levnadsvanor, socioekonomiska förutsättningar och trygghet. På ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, bidrar kommunens alla olika verksamheter i det här arbetet.

Uppdaterades: 12 mars 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen