Länk till startsidan

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Det finns två olika sätt att klaga på ett kommunalt beslut; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Du kan klaga på beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och en nämnd samt på ett så kallat delegationsbeslut av en förtroendevald eller anställd i kommunen.

Laglighetsprövning

Om beslutet du vill överklaga har fattats med kommunallagen som grund gör förvaltningsrätten en prövning för att se om beslutet är lagligt. Kommunen måste ha gjort något formellt fel för att beslutet ska upphävas. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är ett felaktigt eller olämpligt ställningstagande. Överklagandet kan bara göras av en kommunmedlem. 

Domstolen kan inte fatta ett annat beslut i stället för det felaktiga beslutet utan endast upphäva kommunens beslut.

Förutsättningar för prövning

  • Det har begåtts något formellt fel i samband med beslutet
  • Beslutet berör inte en kommunal angelägenhet
  • Den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

En begäran om laglighetsprövning måste vara skriftlig och inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Bara den som direkt berörs av beslutet kan anföra förvaltningsbesvär. Prövningen vid förvaltningsbesvär omfattar även lämpligheten i beslutet.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas till den nämnd som fattade beslutet inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller).

Om kommunen fattar ett beslut som går dig emot och det går att överklaga genom förvaltningsbesvär får du information om det (besvärshänvisning) samtidigt som du blir informerad om beslutet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 21 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen