Länk till startsidan

VA-utbyggnadsplan

På denna sida hittar du svar på vanligt förekommande frågor gällande VA-utbyggnadsplanen samt information till dig som fastighetsägare i ett utbyggnadsområde.

VA-utbyggnadsplan

VA-utbyggnadsplan för åren 2022–2032 Pdf, 2 MB.

Varför bygger ni ut VA i kommunen?

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är kommunen skyldig att ordna med vattentjänster i områden med en samlad bebyggelse där det finns en risk att påverka miljön eller människors hälsa negativt. Det betyder att kommunen måste ta ansvar för vattentjänster i ett område, vilket oftast görs genom att ansluta området till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

Ale kommun har en beslutad VA-utbyggnadsplan som ska visa hur utbyggnaden planerar att utföras över en 10-årsperiod.

Varför är just mitt område beslutat för utbyggnad?

Utbyggnaden sker i första hand till de befintliga bostadsområden som kommunen identifierat som områden med ett relativt stort antal fastigheter med risker att påverka närområdet negativt. Behovet och prioriteringen av hur just dessa områden valts ut har baserats på flera olika parametrar. Dessa parametrar har använts för att bedöma områdets förutsättningar att leverera bra vatten och ta emot utsläpp från enskilda anläggningar lokalt. Några exempel på dessa parametrar är antal hushåll, utsläpp avloppsvatten, känslighet mottagande vattenförekomst och risker kopplat till påverkan på grundvatten. Hur områden bedömts beskrivs närmare i kommunens VA-program och VA-utbyggnadsplan.

När och var sker utbyggnaden?

Utbyggnaden följer en tidplan som utgår från behovet av en förändrad VA-struktur till olika områden och hur utbyggnaden kan anpassas till kommunens övriga planering.

Att just dessa områden är utpekade utgår från den bedömning som gjorts i kommunens VA-program. I denna utredning har områden utanför det kommunala verksamhetsområdet identifierats om området innehåller tillräckligt många bostäder i nära anslutning och som därmed bildar ett större sammanhang. Sedan har en bedömning av flera parametrar gjorts för att utreda vilka risker som idag finns för människors hälsa eller närmiljön. De områden med störst behov har sedan planerats in i kommunens utbyggnadsplan.

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett geografiskt avgränsat område där vattentjänstlagen (LAV) gäller. I verksamhetsområdet ska kommunen erbjuda alla fastigheter en kommunal anslutning till VA-anläggningen. Beroende på områdets och den kommunala anläggningens förutsättningar kan några eller alla vattentjänster beslutas ingå. Det kan alltså innebära att exempelvis bara dricksvatten och avloppshantering beslutas men där dagvatten hanteras lokalt. Men det oftast enbart i undantagsfall där alla tre vattentjänster nästan alltid beslutas.

Ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett juridiskt viktigt beslut som genom vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och kommunens VA-huvudman.

Kommunen ska erbjuda invånare inom området en kommunal VA-anläggning. Detta beslut innebär både skyldigheter och rättigheter för kommunens VA-huvudman och fastighetsägaren.

När tar kommunen beslut om verksamhetsområde?

Kommunfullmäktige tar normalt beslut om verksamhetsområde i samband med att entreprenaden för VA-utbyggnad i ett område upphandlas.

Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Du kan läsa giltig VA-taxa och ta del av olika kostnadsexempel på sidan för VA-avgifter, följ länken nedan för mer information om anläggningsavgifter. Om du bor i ett område som idag har en kommunal anslutning genom avtal kommer en ersättning baseras på vad du betalat tidigare i relation till nuvarande VA-taxa. Information om hur mycket varje fastighet kommer betala utreds och bestäms inför VA-utbyggnaden.

Ale kommuns VA-taxa 2024 Pdf, 227 kB.

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet enligt lag att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till vattentjänsterna. De kommunala vattentjänsterna är: vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera av de tre vattentjänsterna.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa i kommunen.

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför verksamhetsområde?

Ja, det är möjligt att ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen om du din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet. Men det beror på flera kriterier som avgör om det är möjligt, bland annat om det finns ledningar i en relativ närhet till fastigheten som går att ansluta till.

För att utreda om du kan ansluta dig kan detta ansökas om till kommunen. Om det är möjligt att ansluta till den kommunala anläggning skrivs ett avtal som binder kommunens VA-huvudman och fastighetsägare till varandra med rättigheter och skyldigheter som efterliknar de som gäller inom beslutat verksamhetsområde. Därefter betalas även anläggningsavgifter i enlighet med gällande VA-taxa.

Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar utanför verksamhetsområde?

En anläggningsavgift betalas som inom verksamhetsområdet men kan se lite annorlunda ut. För mer information se kommunens gällande VA-taxa.

Utöver anläggningsavgift tillkommer kostnader för att dra ledningar den inkopplingspunkt som erbjuds fram till bostaden. VA-taxa 2024 | ale.se

Vilka lagar ger kommunen rätt att bygga ut mot min vilja?

Det finns olika lagar och riktlinjer som reglerar VA-utbyggnad.

Vem bygger ledningarna?

Ale kommun har huvudansvaret för utbyggnaden men där delar eller alla moment kan kräva upphandling. Utredningar, projekteringar och grävarbete upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling (LUF, 2016:1146).

Kan jag anlägga en ny enskild avloppsanläggning idag?

Vid planerad utbyggnad av kommunalt VA är miljö- och byggnadsnämnden återhållsamma vid tillståndsgivning för enskilda VA-lösningar, men en tillfällig lösning kan ibland tillåtas. Kontakta alltid kommunen om du har tillståndsfrågor. Kom ihåg att alla avloppsanläggningar, oavsett om de är nya eller förbättrade, måste ha ett tillstånd.

Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det?

Det är möjligt att fortsatt använda sitt eget dricksvatten även om fastigheten tas in i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Dock kan kommunen ställa krav på vattenprover som visar på en vattenkvalitet som når upp till de hårt ställda krav som ställs på dricksvatten genom livsmedelverket. Detta genomförs för att säkerställa att alla inom det kommunala ansvaret har en tillräckligt säker vattenkälla.

Jag har arrendetomt, hur fungerar det med anslutning och avgift?

Om bostaden ägs av arrendatorn måste arrendatorn ansluta sig. Den som arrenderar/hyr anses vara den som har nyttan av en VA-anläggning och ska därför också betala anläggningsavgifter.

Var hamnar min förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den plats där kommunens ledningar kopplas samman med dina. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen och placeras så lågt det går i förhållande till din tomt. Detta för att du som fastighetsägare ska kunna få självfall från din bostad till förbindelsepunkt utan att behöva pumpa avloppet till kommunens ledning. Kringliggande tomter och andra förutsättningar kan påverka var förbindelsepunkten hamnar.

Är det frivilligt som fastighetsägare att dra rör på tomten till förbindelsepunkten för dagvatten?

Varje fastighet ska kunna hantera dagvattnet på sin egen fastighet utan att negativt påverka sina grannar. Detta regleras främst genom Jordabalken. Beroende på områdets karaktär, avstyckning och byggnation är det inte möjligt för alla fastigheter. Kommunen anlägger därför en förbindelsepunkt för dagvatten till fastigheterna. Kommunen kräver inte inkoppling men om det uppstår problem nedströms eller om intilliggande fastighet får problem ska dagvattenservisen användas.

Vad gäller för att lägga ledningar inom den egna fastigheten?

Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret att utföra arbeten på din tomt. Det innebär VA-installationer och eventuella tillstånd som kan krävas för att få utföra dessa arbeten.

Vad gör jag med min tank, brunn och markbädd på tomten när jag går över till kommunalt VA?

  • Koppla in och få igång ditt nya kommunala VA.
  • Kontakta miljöenheten för att avsluta din avloppsanläggning.
  • Kontakta kundcenter och beställ sluttömning av din anläggning. Fastighetsägaren står för kostnaden.
  • Den gamla brunnen/tanken bör grävas upp eller fyllas igen för att undvika fallolyckor.
  • Den gamla markbädden eller infiltrationen kan ligga kvar.
  • Om du vill ta bort markbädden bör du låta den ligga orörd i minst 3 månader för att förhindra smittspridning. Materialet klassas inte som farligt avfall.
  • Om du vill forsla bort massorna från den gamla markbädden så ska mottagaren informeras om varifrån massorna kommer.
  • Markera ut kvarlämnad brunn och tank på fastighetens ritningar för framtida ägare.

Uppdaterades: 14 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen