Länk till startsidan

Överföringsledning mellan Älvängen och Stora Viken

Med start våren 2024 kommer Ale kommun i samarbete med NCC att bygga en ny överföringsledning för avloppsvatten och ledning för dricksvatten från Älvängen i norr till Stora Viken i söder. Detta gör vi för att säkra att avloppsvatten från kommunen tas om hand på ett hållbart sätt nu och i framtiden och för att öka kapaciteten när det gäller dricksvatten.

Flygfoto över Nol

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

När denna ledning är klar kommer reningsverket i Älvängen att läggas ner och allt kommunalt avloppsvatten renas i stället i Ryaverket i Göteborg. För att säkra framtida behov av dricksvatten lägger vi också en ledning för dricksvatten längs samma ledningsstråk som avloppsledningen.

Långsiktig investering i avloppsledning

När fler människor flyttar till Ale ökar belastningen på VA-ledningsnätet. Investeringen kommer leda till en långsiktighet och utökad ledningskapacitet som kommunen inte har idag. Idag renas avloppsvattnet från Älvängen, Skepplanda och Alvhem i kommunens avloppsreningsverk i Älvängen. Ett reningsverk som ligger nära Älvängens centrum och förutom den lukt som är svår att bygga bort från reningsverket skulle den äldre anläggningen också kräva omfattande ombyggnation för att leva upp till dagens krav. Befintligt reningsverk i Älvängen kommer att stänga när överföringsledningen är klar.

Idag är Göta älv både vår viktigaste dricksvattentäkt och tar dessutom emot en stor del av kommunens renade avloppsvatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att Göta älv blir ett vattenskyddsområde. För att minska risken för påverkan från utsläpp från avloppsreningsverket i Älvängen är bygget av den nya ledningen extra viktig.

Projektet omfattar

  • Tre större pumpstationer, placerade i Älvängen, Nol och Nödinge.
  • Arbeten och anpassningar i och mot befintliga Va-system för att nå funktionen som krävs.
  • Cirka 12 km spillvattenledning där stora delar kommer långhålsborras men vissa sträckor kräver schakt.
  • Vattenledning (dricksvatten)

Om projektet

Projektet sker i partnering med NCC. Entreprenören ska leda arbetet med att planera och genomföra projektet och upphandla övrig nödvändig kompetens tillsammans med beställaren, i ett samlat stort projekt.

Tidplan

  • Uppstart med entreprenör under 2023
  • Produktionsstart beräknas bli under hösten 2024

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha uppdateringar kring vad som händer i projektet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut på mejl.

Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera.

För att avsluta din prenumeration välj "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

Prenumeration * (obligatorisk)
PrenumerationKontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen