Länk till startsidan

Dagvatten, vanliga frågor och svar

På denna sida kan du hitta vanligt förekommande frågor och svar gällande dagvatten.

Det är blött på min gräsmatta, kan kommunen åtgärda det?

Kommunen kan inte och har inte ansvaret att leda bort dagvatten inne på privata fastigheter. Du som fastighetsägare behöver själv lokalisera var vattnet kommer ifrån för att veta hur du kan gå vidare.

  1. Är det naturligt vatten från kringliggande naturmark som skog, park eller äng där ingen påverkan på vattnet finns?
  2. Är det naturligt vatten från kringliggande naturmark som skog, park eller äng där påverkan har skett exempelvis genom avverkning eller grävarbeten?
  3. Är det vatten från en gata eller annan hårdgjord yta som en gång- eller cykelväg eller parkering?
  4. Är det vatten från en grannfastighet?
  5. Är det vatten som tränger upp ur marken- det vill säga grundvatten?

Om skadan eller problemet är litet är det ofta svårt att tvinga en annan fastighetsägare att utföra en åtgärd oavsett om det är kommunal mark eller en privatägd fastighet. Vattnet behöver skapa problem som fukt eller mögel, att det finns en drunkningsrisk eller att mark är varaktigt översvämmad och skapar olägenhet som gör att en del av fastigheten inte kan användas till den är ämnad för. Det är också viktigt att dokumentera skadan.

Om du utrett enligt ovan och skadan är av betydande omfattning kan du kontakta följande:

  • För naturmark utan påverkan- Du som enskild fastighetsägare behöver skydda din egen fastighet.
  • För naturmark där påverkan gjorts- I första hand fastighetsägaren som orsakat skadan på din fastighet och om du inte får hjälp av den kan du vända dig till byggenheten som tillsynsmyndighet eller tingsrätten om du inte är nöjd med bygglovsenhetens beslut.
  • Vatten från väg, gc-väg eller parkering- kontrollera vem som är ansvarig för ytan och kontakta berörd.

Vad innebär det att min fastighet är felkopplad?

Om din fastighet är felkopplad innebär det att ditt dagvatten släpps ut i spillvattenledningen. Enligt kommunens ABVA §53 får du inte släppa ut ditt dagvatten i spillvattenledning som inte är avsedd för sådant vatten om VA-huvudman inte har medgivit något undantag. Felkopplingar leder till att spillvattenledningen behöver ta emot mer vatten än vad den är dimensionerad för, vilket ökar risken för översvämningar.

Vad räknas som en anslutningspunkt?

En anslutningspunkt brukar vanligtvis vara en anslutning till ledningsnätet men i vissa fall kan det även vara ett dike tar emot ditt dagvatten och sedan leder det vidare till ledningsnätet. Oavsett vilken typ av anslutning du har så är det VA-huvudmannen som ansvarar för att dagvattnet ska ledas bort från anslutningspunkten. Är din fastighet kopplad till en anslutningspunkt måste du betala avgift för dagvatten enligt taxan.

Får jag asfaltera min uppfart?

Det beror på vad detaljplanen säger. Generellt leder asfaltering till större avrinning så det är viktigt att säkerställa att asfaltering av din uppfart inte leder till försämrade förutsättningar för dig eller din granne. Du kan hitta gällande detaljplan på kommunkartan eller kontakta kontaktcenter på 0303 - 70 30 00.

Min granne har tagit ner flera träd och nu är det blött hos mig. Vad kan jag göra?

Det är inte krav på marklov att ta ner träd på egen fastighet. Även om dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten är det svårt att styrka vart ifrån vattnet kommer och vem som ska ta hand om det. Frågan bör därför i första hand hanteras civilrättsligt i enlighet med jordabalken.

Uppdaterades: 2 juli 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen