Länk till startsidan

Vilket elevstöd finns?

När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen gör skolan en utredning som senare kan ligga till grund för ett åtgärdsprogram.

Hur får eleven stöd?

Om du som vårdnadshavare, läraren eller eleven själv misstänker att hen inte kommer att nå kunskapsmålen i skolan behöver det anmälas till rektorn. Rektorn ser då till att en utredning startas kring elevens behov av stöd. Behovet av särskilt stöd utreds också om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, till exempel inte vill gå till skolan eller ofta hamnar i konflikter. I de fall det behövs kopplas även elevhälsan in.

Om utredningen visar att eleven inte behöver särskilt stöd får du beslut om att åtgärdsprogram inte behövs. Om eleven däremot bedöms behöva särskilt stöd, får hen stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Ett åtgärdsprogram tas då fram där det framgår vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses. Det står även hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Du som vårdnadshavare och eleven får delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Stöd på olika sätt

Skolans särskilda stöd anpassas alltid utifrån elevens behov och kan därför se ut på många olika sätt. Det kan till exempel innebära särskilt anpassade läromedel, tydliga instruktioner, anpassade provsituationer och mer kontakt med vuxna.

Oftast kan eleven få det stöd hen behöver i sin vanliga undervisningsgrupp. Ibland behöver eleven undervisas enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör för att behovet av stöd ska kunna tillgodoses. Om en elev måste vara frånvarande från skolan på grund av exempelvis en längre tids sjukhusvistelse kan eleven få möjlighet till särskild undervisning i hemmet. Den ska så långt möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i.

I vissa fall räcker inte stödet till för att eleven ska nå kunskapsmålen. Då kan eleven få en anpassad studiegång, vilket innebär att vissa ändringar görs i ämnen eller mål för utbildningen. Elever med anpassad studiegång får ingen fullständig utbildning.

Överklaga beslut

Vårdnadshavaren kan överklaga beslut om särskilt stöd. Det är Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats. som prövar överklagandet och det framgår av beslutet hur man gör för att överklaga. Överklagan kan gälla:

  • Åtgärdsprogram, om ett program är gjort som du inte är nöjd med.
  • Upprättandet av åtgärdsprogram, om du inte tycker att ett eleven behöver ett åtgärdsprogram.
  • Undervisningsupplägg (enskilt eller i särskild undervisningsgrupp), om du och skolan inte är överens om hur undervisningen ska hållas.
  • Anpassad studiegång om du och skolan inte är överens om anpassningen av studiegången.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen