Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

I de flesta fall då du avser att bygga nytt eller bygga till behöver du ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga.

Hus under byggnation

Bygglov och anmälan krävs till exempel för att

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar som parkeringsplatser, nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Ritningsstandard

När du ansöker om bygglov eller anmälan är det viktigt att samtliga ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och försedda med följande information.

  • Information om vad som redovisas på ritningen.
  • Skala och skalstock.
  • Fastighetsbeteckning.

Det är också viktigt att det finns ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Bygglov krävs även för att:

  • Ta upp eller sätta igen fönster, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Bygglov för solpaneler

Solpaneler är bygglovsbefriade under vissa förutsättningar:

  • de ska monteras utanpå befintlig fasad- eller takbeklädnad
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. På byggnader utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på mark är inte bygglovspliktiga.

Åtgärden är bygglovspliktig om det står i detaljplanen, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt, eller om byggnaden ligger i riksintresseområde för totalförsvaret (ett sådant riksintresse finns inte i Ale kommun).

Mer om bygglov för solenergianläggningar finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Exempel på åtgärder som kräver anmälan är:

Kostnad för bygglov och anmälan

Kostnaden för ett bygglov eller en anmälan är beroende av en mängd olika faktorer. Bland annat bruttoarea (storlek), typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, etc), var du bygger (inom detaljplan eller ute på landet) och om ansökan är planenlig eller inte.

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut enligt kommunens taxa. Avgift tas även ut vid beslut om avslag. Här hittar du exempel på kostnader för bygglov

Energi- och klimatrådgivning

Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning kring din energianvändning? Du är välkommen att höra av dig med alla frågor kring energi som till exempel uppvärmning, husets klimatskal, hushållsel, med mera.

  1. Kommunens energi- och klimatrådgivning

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Sidan kontrollerades av:

den