Länk till startsidan

Nulägesanalys

I Ale kommun ska varje nämnd ta fram en nulägesanalys inför det årliga budgetarbetet i kommunen. Nulägesanalysen ska skapa en objektiv och faktabaserad bild av nuläget. Analysen används som underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Nulägesanalys kommunstyrelsen

Nulägesanlays kommunstyrelsen 2023-2024 Pdf, 611 kB.

Nulägeskarta kommunstyrelsen

Varje nämnd har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

Ale påverkas precis som Sverige av att vi lever i en orolig tid. Ale kommun måste ha en resiliens för att hantera kommande globala kriser.

Den gröna omställningen ställer nya krav på kommunen vilket bland annat kommer öka kostnaderna kopplat till kommande lokalinvesteringar.

Teknikutvecklingen är en viktig del i att lösa bland annat den gröna omställningen och framtidens kompetensförsörjning. AI kommer med all sannolikhet vara en avgörande lösning i detta. Det handlar nu om att göra kommunen redo att kunna nyttja potentialen på säkert och kontrollerbart sätt. Samarbete med bland annat SKR kommer vara viktig men ställer också krav på kommunens egna förmåga.

Verksamhetens största utmaningar idag och framåt

Digitalisering

Förvaltningen bedömer att organisationen måste säkerställa en organisation som orkar och kan prioritera rätt och att generellt öka den digitala mognaden inom kommunen.

Kompetensförsörjning och sårbara specialistfunktioner

Kommunledningsförvaltningen är idag i hög grad beroende av olika typer av specialister vilket innebär en sårbarhet när medarbetare väljer att sluta.

Uppföljning och analys

En övergripande struktur, men också kultur, behöver utvecklas där etablerade sanningar kan utmanas och mer relevanta arbetssätt och vägval implementeras.

Informationsförvaltning och demokrati

För att tillvarata digitaliseringens möjligheter är det nödvändigt att öka organisationens kompetens, kunskap och beteenden i förhållande till nya krav på informationssäkerhet.

 • Ale kommun har ett kontrollerat finansiellt läge med goda resultatnivåer.
 • I Ale kommun anmäls färre brott per invånare i jämförelse med våra tvillingkommuner och med riket.
 • I SKR:s servicemätning står sig Ale kommun väl i såväl bemötande och som enkelheten i att få hjälp.
 • Ale kommuns företagande går bra och i den regionala näringslivsstrategin som sträcker sig fram till 2035 har Ale kommun flest antal nya jobb procentuellt i relation till det uppsatta målet.
 • Ale kommun har relativt för höga sjuktal och en för hög personalomsättning. Samtidigt erbjuder kommunen fler heltid än i våra jämförelsekommuner.

På kort sikt

 • Förstärkt incitament för att minska andelen pappersfakturor
 • Mina sidor på Ale.se
 • En mer strukturerad intern kunddialog
 • Service- och bemötandeutbildningar via kontaktcenter

Behov av vidare utredning

 • Pilot - utvecklad nyckeltalsanalys och innovationskraft
 • Omställning av HR-arbete

Nulägesanalys utbildningsnämnden

Nulägesanlays utbildningsnämnden 2023-2024 Pdf, 469 kB.

Nulägeskarta utbildningsnämnden

Varje nämnd har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

 • Demografiska utvecklingen - anpassa förskolan till ett minskat barnantal
 • Alltmer ojämlika livsvillkor - kompensera för barns och elevers olika förutsättningar
 • Fler vägar till kunskap - utbildningen behöver anpassas efter arbetsmarknadens behov
 • Demokratin utmanas, samhällskontrakt under omförhandling – minskat för offentliga organisationer
 • AI förändrar arbetslivet - anpassa utbildning och undervisning för att möta de förändrade samhällsutmaningarna.
 • "Tyckonomin" breder ut sig - skapar utmaningar i skolans uppdrag att verka utifrån vetenskaplig grund

 • Tillgången till behöriga lärare och förskollärare kommer inte att motsvara behovet.
 • Anpassning och flexibilitet i förhållande till förändrade befolkningsprognoser framöver

Ale speglar förhållandena i riket därmed lyfts de nationella områden som beskrivs i Skolverkets lägesbedömning:

 • Ökade skillnader i elevers kunskapsutveckling behöver motverkas.
 • Lärarnas förutsättningar att ge undervisning av hög kvalitet behöver stärkas.
 • Rektorsomsättningen behöver minska.
 • Insatser behövs för att möta ökad otrygghet.
 • Yrkesutbildningen behöver attrahera fler för att bättre bidra till kompetensförsörjningen

 • Gymnasiebehörigheten för årskurs 9 har ökat de senaste åren till samma nivå som jämförelsekommuner men minskade våren 2023.
 • Utbildningsområdet har haft en budget i balans de senaste åren samt minskat flera kostnader i jämförelsemåtten. Förskolans kostnader ökade i och med satsning på personaltäthet men minskar nu och framåt.
 • Nöjdheten bland vårdnadshavare i förskolan ligger på en genomsnittlig nivå i jämförelse med GR.
 • Effektivitetsmått finns som består av sammanslaget resurs- och kvalitetsmått för utbildningsområdet och det är främst andelen legitimerad personal inom olika verksamheter som bidrar till Ales lägre effektivitetsindex.

 • Ökad effektivisering av administration med stöd av bland annat digitalisering och AI.
 • Förbättra närvaro i skola och förskola.
 • Förbättra tillgång till utbildning för Ales ungdomar och vuxna.
 • Effektivisering av strukturer avseende planering av lokaler, personal och placering av barn och elever
 • Anpassa utbildningen efter rådande samhällsutmaningar. Ytterligare insatser krävs för att rusta barn och elever i källkritik och demokratiskt medborgarskap.
 • För att barn och elever ska ha tillgång till behörig personal krävs en förändring av undervisningsstruktur, organisation och arbetssätt.
 • Dialog mellan politiker, tjänsteorganisation och invånare för samsyn i förväntningar och roller.

Nulägesanalys socialnämnden

Nulägesanlays socialnämnden 2023-2024 Pdf, 488 kB.

Nulägeskarta socialnämnden

Varje nämnd har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

Demografi

Färre i arbetsför ålder, fler yngre och äldre i behov av insatser från nämndens verksamheter

Ökade krav från målgrupper, stat och region

Högre krav på de insatser som ges samt mer komplexa behov hos målgrupperna.

Nya målgrupper förväntas tillkomma, befintliga öka

Ökad skillnader i livsvillkor (både ekonomiskt och socialt) utmanar samhället i stort och förväntas innebära en större påfrestning på nämndens verksamheter.

 • Kompetensförsörjning
 • Digital teknik
 • Kunddialoger (inkl. kvalitetsbegreppet) – utmaning i att ta reda på vad målgrupperna tycker eller önskar avseende de insatser som tillhandahålls.
 • Språkkompetens – både avseende medarbetare som behöver stöd i svenska språket men även behov av flerspråkiga medarbetare.
 • Information och desinformation
 • Samverkan – är både en utmaning och en möjlighet

Merkostnaden som nämnden har för externt ägda lokaler (i jämförelse med om lokalerna skulle ägas av kommunen) påverkar kostnadsbilden av verksamheterna vid jämförelser med andra kommuner.

De socioekonomiska förutsättningarna och förekomsten av psykisk ohälsa påverkar behovet av ekonomiskt bistånd där Ale sticker ut i jämförelse med till exempel Kungälv och Stenungsund.

Kort sikt

 • Drop-in tider hos individ- och familjeomsorgen
 • Differentierade arbetsuppgifter hemtjänst
 • Journaldokumentation för hälso- och sjukvårdspersonal på plats hos patienten

Lång sikt

 • Fortsatt digital utveckling
 • Ett skifte från biståndsbedömda insatser till mer ärenden via service (utifrån den nya socialtjänstlagen)
 • Utveckla en förbättringskultur i förvaltningen

Nulägesanalys samhällsbyggnadsnämnden

Nulägesanlays samhällsbyggnadsnämnden 2023-2024 Pdf, 285 kB.

Nulägeskarta samhällsbyggnadsnämnden

Varje nämnd har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

Teknikutveckling

Digitalisering är en viktig byggsten för att klara framtidens välfärd. Teknikutvecklingen kan bidra till effektiviseringar och besparingar. Men det krävs att det finns förutsättningar att nyttja ny teknik såsom AI.

Grön omställning

Frågan kommer upp i många delar av förvaltningens arbete, i allt från samhällsplaneringen till renhållningsenhetens arbete med avfall.

Demografi

Kopplas främst till frågan om kompetensförsörjning. Redan idag finns det utmaningar i att rekrytera och behålla personal. I framtiden kommer det inte finnas tillräckligt med personer för att kunna utföra de uppdrag som ligger på förvaltningen.

Vikande konjunktur

Byggsektorn, som är central för hela förvaltningen, påverkas direkt av den vikande konjunkturen. Detta spiller över på många enheter inom förvaltningen.

Grön omställning och klimatförändringar

Förebyggande åtgärder behöver tas i beaktning vid planering av samhällets utbyggnad. Samtidigt måste befintlig bebyggelse anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraft inom samhällsbyggnadsområdet är hård och många är i behov av samma specialistkompetens.

Ale kommun ligger i nivå med andra vid jämförelse mellan kommuner inom Göteborgsregionen kring tid från aktiv projektstart till antagande av detaljplaner.

Kommunen står sig väl vid jämförelser med tvillingkommunerna vad gäller att göra lagakraftvunna detaljplaner digitalt tillgängliga i den nationella geodataplattformen. I Ale kommun har 80 % av antalet gällande detaljplaner har digitaliserats.

Förvaltningen kommer att mäta svinn från dricksvatten och därefter göra jämförelser med sig själv över tid för att se utvecklingen. Minskat svinn leder till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan.

Ständiga förbättringar – förslag på förbättringar, effektiviseringar eller besparingar för 2025 och framåt

 • Digitala skötselplaner och orderhantering, som ger en bättre överblick.
 • Tidrapportering för bättre och effektivare resursplanering.
 • Minska kostnaderna för svinn och inläckage inom VA-drift.
 • Ökad kostnadsmedvetenhet, vilket innebär att förvaltningen ska se över inköp av både varor och tjänster.
 • Översyn av IT-system
 • Nyttja regionala resurser (sopbilar)
 • Införande av ett samhällsbyggnadsforum som ska hantera och bereda frågor i tidiga skeden.

Nulägesanalys servicenämnden

Nulägesanlays servicenämnden 2023-2024 Pdf, 319 kB.

Nulägeskarta servicenämnden

Varje nämnd har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

För servicenämnden är det viktigt att öka medvetenheten om samhällets sårbarhet och att stärka kommunens förmåga att hantera kriser i livsmedels- och energiförsörjning. Detta kräver anpassningar i både arbetssätt och tekniska lösningar.

Utifrån kommunens omvärldsanalys Servicenämnden ett behov att fokusera på trenden livslångt lärande. Dels på grund av behov av ny, mer teknisk/digital kompetens som efterfrågas, dels då vissa arbetsuppgifter i framtiden kan utföras på andra sätt.

Betydande kostnadsökningar på tjänster och varor, utgör en betydande ekonomisk utmaning, vilket förvärras av framtida utmaningar med kompetensförsörjning.

Under 2023 har servicenämnden fokuserat på att främja ett ökat samarbete mellan olika förvaltningar och deras verksamheter, vilket har resulterat i förbättrad samsyn och samarbete. Genom intensifierade kunddialoger har en proaktiv delning av information möjliggjorts, vilket har identifierat ökade behov av servicetjänster och behov av nya samverkansformer.

Digitalisering står högt på agendan med ett specifikt fokus på automatisering och robotisering. Parallellt planeras även effektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen samt utredningar kring långsiktiga strategier för ägande och uthyrning av lokaler. Inom IT-området är förbättring av hårdvaruflödet mellan personal, lärare och elever en prioritet. Samtidigt läggs vikt vid kompetenshöjning inom IT-verksamheten för att säkerställa effektiv hantering av tekniska resurser.

Nulägesanalys kultur- och fritidsutskottet

Nulägesanlays kultur- och fritidsutskottet 2023-2024 Pdf, 370 kB.

Nulägeskarta kultur- och fritidsutskottet

Varje nämnd eller utskott har sammanfattat nulägesanalysen i en nulägeskarta för 2023-2024.

Användare driver teknisk utveckling

E-böcker, fältchatt och kulturskolans digitala undervisning är några insatser för att möta efterfrågan.

Nya livsmönster kräver platsbundenhet

I dagsläget är det köer i till simskola, kulturskola och hög efterfrågan på bokningsbara tider för föreningslivet.

Ökad polarisering och utsatthet

Uppsökande arbete, utveckla samverkan och aktiviteter under skollov är viktiga insatser för att motverka trenden.

Ökat behov av livslångt lärande

Läsfrämjande insatser, skapande skola och kulturskoleundervisning bidrar till det livslånga lärandet.

Ökade krav på effektiviseringar

2024 års budget innebar besparingar på över 9 procent av totalbudget.

Breddat deltagande

Utveckla verksamheterna för att möta målgruppernas olika behov.

Digitalisering för ökad kundnytta

I verksamheterna hitta lösningar för att finnas där målgrupperna finns - både fysiskt och digitalt.

Ökat behov av stöd till föreningslivet

Konsultativt och ekonomiskt stöd.

 • Barnbokslånen och totala utlånen har ökat mellan år 2021 - 2022. Ale har högre siffror för totala utlån per invånare än Eslöv men något lägre än Kungälv och Stenungssund.
 • Kulturskolan har en högre andel elever än i tvillingkommunerna.
 • Antal LOK- deltagare per invånare i åldern 7-25 år ligger över riksgenomsnittet.
 • Ales kostnader per invånare för kulturverksamhet och fritidsverksamhet är lägre än rikssnittet, Eslöv och Stenungsund.

På kort sikt

 • Effektiviseringsåtgärder i kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2024.

På lång sikt

 • Samnyttja lokaler och strategisk lokalplanering
 • Effektivare lokalbokningar

Behov av vidare utredning

 • Stödet till föreningslivet
 • Utveckla Glasbruket i Surte
 • Framtida simhall i Ale

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen