Länk till startsidan

Naturvårdsarbetet i Ale

Naturvårdsarbetet handlar om att värna, vårda och visa den natur som finns i kommunen. Arbetet styrs av lagar och regler för skydd av natur och arter och syftar till att nå övergripande nationella och regionala miljömål.

Helikopter flyger över kroktjärn och släpper ut kalk i sjön.

Helikopterkalkning Kroktjärn, Foto: Pelle Dahlberg

Kommunens naturvårdsprogram

Naturvårdsarbetet inom kommunen kan handla om kalkning av sjöar och vattendrag, åtgärder mot övergödning i sjöar, skötsel av kommunägda markområden, hänsyn till naturvärden i planering av nya bostäder, skolor, vägar med mera samt information om den natur som finns i kommunen.

Kommunens Naturvårdsprogram ger vägledning om vilka åtgärder och vilka områden i Ale som ska prioriteras. Ett arbete pågår för att ta fram ett nytt och bredare naturvårdsprogram, som är anpassat till dagens lagstiftning.

Projekt och inventeringar

Vissa arter är skyddade enligt lag eller hotade. Det är därför extra viktigt att veta var dessa finns så att hänsyn kan tas i planering, vid exploatering och vid skötsel av mark. Under senare år har förekomsten av bland annat hasselsnok, hasselmus, fladdermöss, skogshöns, och groddjur särskilt studerats.

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen