Länk till startsidan

Folkhälsoarbete

Hälsa handlar om en persons välbefinnande – fysiskt, psykiskt och socialt. Folkhälsa kan beskrivas som en större grupp människors samlade hälsa, till exempel i en kommun eller i Sverige.

Hälsa – att må bra

Att må bra, ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och att ha möjligheten att förverkliga personliga mål – är en vanlig definition för att beskriva hälsa. En person kan må bra trots sjukdom eller funktionshinder, eller likaså uppskatta sin hälsa som dålig utan att i medicinsk mening vara sjuk.

Du kan göra mycket som enskild individ för att påverka din hälsa men samhället har ett ansvar för att medverka till en god hälsa för många – alltså en god folkhälsa.

Folkhälsa – god hälsa för många

Genom att exempelvis studera livskvalitet, medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom kan man mäta folkhälsan. Folkhälsan påverkas av den miljö och de sammanhang vi lever i. Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Jämlikt fördelad

Förutom att folkhälsan ska vara så god som möjligt, ska den också vara jämlikt fördelad mellan olika samhällsgrupper. Det finns många faktorer som påverkar en persons hälsa, till exempel kön, miljö, utbildning, ekonomiska/sociala förutsättningar och infrastruktur. Något annat som inverkar på individens hälsa är levnadsvanor så som fysisk aktivitet, kost, bruk av alkohol och tobak.

Grunden i folkhälsoarbete handlar om att ge människor möjligheter till egna hälsosamma val och att skapa så gynnsamma miljöer och förutsättningar som möjligt. En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling. Hälsa kan sägas vara en resurs för individen och ett mål för samhället!

Folkhälsoarbete och att främja folkhälsa

Folkhälsoarbete innebär att man jobbar strategiskt, långsiktigt och övergripande mot grupper i befolkningen eller mot hela samhället. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och fungerande, det vill säga faktorer som man vet ger en positiv inverkar på människor, till exempel att skapa goda förutsättningar för att cykla, vilket främjar den fysiska aktiviteten.

Folkhälsoarbete kan även vara förebyggande, det vill säga att förhindra beteenden och vanor som har negativ inverkan på hälsan. Exempel på förebyggande arbete kan vara insatser för att motverka att ungdomar börjar röka och snusa.

Uppdaterades: 12 mars 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen