Länk till startsidan

Klimatmål

Ale kommun har en energi- och klimatstrategi med uppsatta mål för kommunens arbete med energi- och klimatfrågor.

Man installerar solpaneler.

Foto: Elena Elisseeva/Mostphotos.

Energi- och klimatstrategi 2030

Ale kommun har antagit mål som går i linje med de nationella klimatmålet och Västra Götalandsregionens mål. Målen är:

  • Växthusgasutsläppen ska minska med 80 procent till år 2030 från år 1990.
  • Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

I mars 2021 antog kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi 2030 som beskriver hur vi behöver arbeta för att nå dessa mål. Stretegin pekar ut fyra områden vilka är de viktigaste områdena för att minska utsläppen och genomföra energieffektiviseringar:

  • Hållbara transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnyelsebara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Strategin pekar också ut fyra arbetsätt som kommunen behöver arbeta med för att nå goda resultat i energi- och klimatarbetet:

  • Föregångare, att ta ansvar och inspirera andra genom att ligga i framkant i omställningen.
  • Klimatplanering, nytänkande samhällsplanering som skapar förutsättningar för klimatsmarta miljöer och flöden.
  • Attraktiva samhällen, nya angreppssätt som gör regionen till en växtplats för framtidens produkter och samhällslösningar.
  • Innovationer, levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus.

Ale kommuns Energi- och klimatstrategi Pdf, 27 MB. (antogs av kommunfullmäktige 2021-03-29)

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Ale kommun, liksom alla andra kommuner, har skrivit under Klimat 2030.

Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

De fyra områdena och de fyra arbetssätten som beskrivs ovan under Energi- och klimatstrategi 2030 är framtagna av Klimat 2030 Länk till annan webbplats..

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen