Länk till startsidan

Skyltning

Syftet med skyltar är att ge upplysning om en verksamhet, affär eller liknande. Skylten ska vara synlig och lätt att uppfatta, samtidigt ska den inte vara dominerande utan smälta in i miljön som en självklar och naturlig del av denna.

Bygglov

Inom områden med detaljplan behövs bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning. En skylt kräver dock inte bygglov om den är högst 1,0 kvm förutsatt att den inte placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
För så kallade trottoarpratare och skyltning i skyltfönster krävs inget bygglov. Däremot kan andra tillstånd behövas.

Kommunens tillstånd som markägare

Du behöver kommunens tillstånd om du ska placera en skylt på mark som tillhör kommunen, vanligen trottoar, torg eller liknande.

Länsstyrelsens tillstånd

Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för allmän väg erfordras länsstyrelsens tillstånd för uppsättning av skyltar och liknande anordningar (46§ Väglagen).

Polistillstånd

Polisens tillstånd erfordras för skyltar som placeras på offentlig plats.

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen