Länk till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas en verksamhet som kan påverka omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel kan orsaka buller.

Anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter ska anmälas till kommunen innan de startar. Detta gäller också vid ändring av vissa större verksamheter, eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter. Den kompletta listan för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns i miljöprövningsförordningen.

Miljöfarlig verksamhet, anmälan (blankett) Pdf, 1 MB.

Du ska även anmäla till oss om du ska installera en ny cistern, värmepumpanläggning eller kyl- eller klimatanläggning.

Cistern, anmälan (blankett) Pdf, 1 MB.

Värmepump, anmälan (blankett) Pdf, 2 MB.

Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Avgift

Miljöenheten tar ut avgift för handläggning av anmälningar och för tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Avgiften tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  Miljöenheten svarar på eventuella frågor gällande taxan.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan göra åtgärder innan någon skada sker.

För anmälningspliktiga verksamheter finns dessutom krav på ett mer systematiskt egenkontrollarbete som ska dokumenteras.

Avfall för anläggningsändamål

Planerar du att använda någon typ av avfall (schaktmassor, tegel, asfalt, krossad betong, aska, gummiklipp med mera) för att anlägga ridbana, skogsväg, vändplats eller att fylla ut på din fastighet? Då kan du behöva anmäla det till kommunen minst sex veckor i förväg eller i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Avfall för anläggningsändamål, anmälan (blankett) Pdf, 986 kB.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område måste du oftast även ansöka om marklov enligt Plan- och bygglagen. Om verksamheten startas utan att du gjort en anmälan innan, är kommunen skyldig att anmäla detta till åklagare.

Marklov, ansökan (blankett) Pdf, 961 kB.

Olika typer av avfall för anläggningsändamål

Avfall som används för anläggningsändamål kallas ofta för inert avfall. Med inert avfall menas sådant avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det löses inte upp, brinner inte upp och bryts inte ned biologiskt. Dessutom får föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet endast vara obetydligt. Exempel på avfall som kan vara inert är jord- och schaktmassor, grus och sten, tegel och betong.

Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan

Det som avgör om en anmälan ska göras är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Risken bedöms utifrån massornas innehåll och egenskaper, samt hur lämplig och känslig uppläggningsplatsen är. Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra en bedömning av föroreningsrisken. Därför är det bra att kontakta kommunen i god tid innan uppläggningen ska genomföras, för att få hjälp och råd.

 • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan (det kan dock ändå vara aktuellt med samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov).
 • Bedöms föroreningsrisken som obetydlig ska en anmälan göras till Miljöenheten
 • Om föroreningsrisken bedöms som mer än obetydlig krävs tillstånd av länsstyrelsen

Du ska göra anmälan till kommunen på en särskild blankett som ska innehålla dessa uppgifter:

 • Sökande, namn, adress och telefon
 • Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningen och telefonnummer
 • Fastighetsbeteckning och fastighetsägare
 • Beskrivning av massorna och uppläggningen. Syfte, typ av massor, mängd, ursprung, föroreningsinnehåll, markprofil före och efter
 • Uppgifter om när du planerar utföra uppläggningen samt arbetstider
 • Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende
 • Beskrivning av eventuella störningar som till exempel buller, transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag och liknande
 • Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
 • Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår

Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en information om vad du behöver tänka på Länk till annan webbplats..

Samråd

Om uppläggningen av massor inte är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, men ändå kommer att förändra naturmiljön väsentligt, ska du samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd (ibland mer), vilket innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100 meter. När det gäller uppläggning av inert avfall kan detta omfattas av strandskyddet och det kan då krävas dispens från strandskyddet. Dispens söker du hos Miljöenheten.

Bekämpningsmedel

Om du sprider bekämpningsmedel måste du göra det på ett sätt så att det inte finns risk för förorening av grund- eller ytvatten. Du måste ta hänsyn till markförhållandena och medlets rörlighet i marken.

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt eller organism som är avsedd att förebygga eller hindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (till exempel ogräsmedel och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (till exempel mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottenfärger).

​Försäljning av växtskyddsmedel

Hos den som säljer växtskyddsmedel måste det finnas någon som har ett giltigt utbildningsbevis. Denna person måste finnas tillgänglig vid försäljningen för att kunna svara på frågor om användningen av medlet.

Använd förebyggande åtgärder i första hand

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att tillämpa så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand ska använda förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Först om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Du måste ha behörighet

För att du ska få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 och 2 måste du ha genomgått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov.

För att du ska få använda biocider som tillhör klass 1 behöver du ett användningstillstånd. Utbildning och prövning av tillstånd görs av Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Biocider som tillhör klass 2 får bara användas yrkesmässigt. Klass 3 produkter får användas av var och en.

Behörighet och tillstånd gäller i fem år. Därefter måste man genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att ha aktuella kunskaper.

Hur ska bekämpningsmedlet spridas?

Om du tänker sprida växtskyddsmedel, krävs det att du har utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen. Du måste tänka på skyddsavstånd till omgivningen. Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara i bra skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad.

Ibland måste du dokumentera spridningen

Det finns krav på att den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel ska föra journal och dokumentera varje användning. Av dokumentationen ska det framgå:

 • Vilket medel och vilken dos du använt.
 • Syftet med användningen.
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
 • Vilka andra försiktighetsåtgärder som vidtagits till skydd mot miljöpåverkan vid spridningen.

Det finns krav på att all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i tre år och ska kunna visas upp när tillsynsmyndigheten kräver det.

Även spridning av biocider ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla:

 • Uppgift om för vems räkning som spridningen har gjorts.
 • Vilket medel och vilken dos du använt.
 • Syftet med användningen.
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom ett flertal områden där den kommunala nämnden tidigare kunnat bevilja tillstånd. Det finns några undantag från förbudet. Bland annat har den kommunala nämnden en möjlighet att bevilja dispens i det enskilda fallet under vissa förutsättningar.

Områden där det nu råder förbud att använda växtskyddsmedel är följande:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Undantag

Det finns växtskyddsmedel som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön. De är undantagna från förbudet mot användning i vissa områden, som skolgårdar, parker och privatträdgårdar. Varken tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten gäller för de växtskyddsmedel som undantagits från användningsförbudet. Vilka dessa är finns på kemikalieinspektionens hemsida.

Anmälan och ansökan om tillstånd

Det här behöver du tänka på vid anmälan och ansökan om tillstånd för att använda bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Tillstånds- och anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning.

Det behövs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedelinom följande områden:

 • parker/trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbud
  inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan om användning av växtskyddsmedel

Det ska göras en anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt användaväxtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  invasiva främmande arter
 • karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
  på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan/ansökan ska göras till Miljöenheten, Ale kommun Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Undantag

Kravet på anmälan gäller inte användning på åkermark.

Det finns växtskyddsmedel som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön. Varken tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten gäller för de växtskyddsmedlen.

Det behövs inte alltid anmälan/tillstånd om du ska göra punktbehandling eller om användningen är av mycket begränsad omfattning.

Anmälan om användning av växtskyddsmedel på skogsmark

I förordning SKSFS 2016:2 finns vissa bestämmelser om användning av växtskyddsmedel på skogsmark.

Du ska anmäla i följande fall

Om området har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt och behandlingen inte utgör punktbehandling. De vanligaste behandlingarna som ska anmälas är:

 • Bekämpning av vegetation runt plantor
 • Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre
Du ska inte anmäla i följande fall

Om behandlingen utgör punktbehandling enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2016:2) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Punktbehandling på skogsmark kan vara

 • insekticidbehandling av barrträdsplantor i fält
 • stubbehandling mot rotröta

Anmälan ska göras till Miljöenheten, Ale kommun. Blankett finns på Skogsstyrelsens hemsida Användning av växtskyddsmedel - Skogsstyrelsen.

Användning av biocider

Om du ska sprida biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligt informera Miljöenheten om det. Informationen ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Du är även skyldig att informera allmänheten om spridningen.

Tillstånd inom vattenskyddsområdet för Göta älv (södra Surte)

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som omfattar södra Surte, behövs tillstånd för att hantera och sprida kemiska bekämpningsmedel. Men du behöver inte tillstånd för att sprida bekämpningsmedel klass 3 på tomtmark. Du söker tillstånd hos Miljöenheten. Ansökan ska göras i god tid på en särskild blankett senast fyra veckor innan planerad spridning.

Inom Göta älvs- och Vänersborgsvikens vattenskyddsföreskrifter (GÄVSO) finns inga bestämmelser om spridning av bekämpningsmedel. Där gäller samma krav som i övrig gäller för hantering och spridning av bekäpningsmedel.

Avgift

För handläggning av Miljöenhetens ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften betalas inte tillbaka om anmälan/ansökan avslås eller om sökande drar tillbaka ansökan/anmälan.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen