Länk till startsidan

Avfall

I princip alla företag och verksamheter ger upphov till olika typer av avfall och du som utövare har ansvar för att avfallet blir omhändertaget på rätt sätt.

I kommunen ansvarar renhållningen för insamling av hushållsavfall. Exempel på hushållsavfall som företag och verksamheter alstrar kommer från fikarummet, köket och vid städning av lokaler.

Kontakta renhållningen om ditt företag behöver sophämtning. Vi kan också hjälpa ditt företag med att hämta tidningar och förpackningar.

Avgifter

Renhållningstaxan reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Besökskort till Sörmossens återvinningscentral

Som företagare kan du ansöka om ett återvinningskort. Kortet får användas av alla medarbetare i företaget. Vill man ha ett extra kort kostar det 125 kronor. Varje besök innebär en avgift på 250 kronor och kommunen fakturerar besöksavgifterna till uppgiven företagsadresss.

Kortet är en värdehandling och företagsinnehavaren är ansvarig för de besök som görs med kortet. Det innebär att ett förlorat kort bör anmälas snarast. Ett borttappat, förlorat eller stulet kort ersätts mot en avgift om 125 kronor.

Tänk på att en lätt lastbil med en tjänstevikt upp till 3,5 ton är det största fordonet som får köra in på Sörmossen återvinningscentral för att lämna avfall.

Ansökan ÅVC-kort företag Länk till annan webbplats.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 554 kB. innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

Avfallsplanen Pdf, 30 MB. redovisar var vi är i dag och våra framtidsmål samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Förpacknings- och tidningsinsamling för företag

Information om var företag kan lämna förpackningar och tidningar finns på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Farligt avfall

För alla företagare och verksamheter där farligt avfall uppkommer och även för alla som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall gäller en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet och även att rapportera in dessa uppgifter till ett nationellt register.

Gäller detta min verksamhet?

Reglerna gäller alla företag och verksamheter där det uppkommer någon form av farligt avfall (kallas avfallsproducent i lagstiftningen), samt alla som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall. I nästan alla företag och verksamheter uppstår det någon form av farligt avfall. Det kan vara elektronik, lysrör, färg- eller kemikalierester. Detta innebära att reglerna kan beröra allt från industrier till frisörer.

Anteckningsskyldighet för farligt avfall

För företag och verksamheter där farligt avfall uppkommer gäller att en anteckning ska göras i samband borttransport av det farliga avfallet. En möjlighet som finns för dig som anlitar ett företag för att hämta det farliga avfallet, är att spara en kopia på det transportdokument som transportören upprättar. Detta dokument ska innehålla alla de uppgifter som ska antecknas enligt lagstiftningen. Anteckningen ska sparas i minst tre år och ska kunna visas upp vid en inspektion från till exempel kommunens miljöenhet.

Rapporteringsskyldighet för farligt avfall

Senast två arbetsdagar efter att det farliga avfallet transporterats bort från företaget eller verksamheten så ska de antecknade uppgifter rapporteras in till ett nationellt register för farligt avfall.

Rapportering till registret sker genom att du loggar in på Naturvårdsverkets e-tjänst med hjälp av e-legitimation. Det finns också möjlighet för de företag som ska rapportera ofta att ansluta sitt administrativa system direkt till Naturvårdsverkets system.

Det är också möjligt att anlita ombud för rapportering till avfallsregistret. Detta innebär bland annat att de företag som hämtar farligt avfall erbjuder sina kunder tjänsten att sköta rapporteringen åt dem. Detta sker inte automatiskt, utan är något som ni måste avtala med företaget som hämtar ert farliga avfall.

Vilka uppgifter ska antecknas och rapporteras?

De uppgifter som ska rapporteras in motsvarar de som ska antecknas enligt lagstiftningen. För ett företag eller en verksamhet där det uppstår farligt avfall(avfallsproducent) innebär detta:

  • Typ av farligt avfall med avfallskod (se nedan)
  • Plats där avfallet uppkommit (adress)
  • Datum för borttransport
  • Vem som transporterar bort avfallet (namn och organisationsnummer)
  • Transportsätt
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Mottagare (namn, organisationsnummer)
  • Mottagningsställets adress.

Förutom dessa uppgifter ska du när du rapportera in uppgifter om din verksamhet, också ange kontaktuppgifter, organisationsnummer och ditt CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

För den som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall är det andra uppgifter som ska antecknas och rapporteras. Vilka uppgifter som ska antecknas av olika aktörer framgår av lagstiftningen, men finns också listat på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Naturvårdsverket har också tagit fram vägledning om vad som ska rapporteras Länk till annan webbplats. i form av sju exempel.

Avfallskod

När typ av farligt avfall ska anges i anteckningen och i rapporteringen till registret ska den klassificering och särskilda avfallskod, som finns i avfallsförordningens bilaga 3, användas. Du som anlitar ett företag som hämtar ditt farliga avfall kan du få uppgiften om avfallskod från dem.

Vägledning om avfallskodning, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Aktuell lagstiftning

Reglerna om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i Avfallsförordning (2020:614). Det finns även föreskrifter från Naturvårdsverket, NFS 2020:5, som beskriver detaljerna kring vilka uppgifter som ska antecknas och sedan rapporteras in till registret.

Kort bakgrund

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Detta är dock osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Reglerna i avfallsförordningen följer av EU:s så kallade avfallspaket. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 21 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen