Länk till startsidan

Lantbruk

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljötillsynen på lantbruk och Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. Lantbruk och djurhållande gårdar kan omfattas av många olika regler och bestämmelser som Miljöenheten har tillsyn över.

Exempel på detta är regler och bestämmelser för gödselhantering, hantering av kemiska produkter som till exempel bekämpningsmedel, cisterner, köldmedier och avfall.

Stora djurhållande gårdar kan behöva göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, innan de startar eller gör förändringar i verksamheten.

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Regler finns för när och hur gödsel får spridas. Särskilda bestämmelser finns för lagring och spridning av gödsel inom områden med detaljplan.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det behövs på grund av något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka eller lösa inom lagstiftningens ramar.

Tillstånd och anmälan

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att driva lantbruk som klassas som B-verksamhet. Det gäller större gårdar med fler än 400 djurenheter.

Lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter behöver göra en anmälan till kommunen, då det klassas som C-verksamhet.

Du ska anmäla till kommunen:

  • Vid start av verksamhet
  • Vid förändringar i verksamhet
  • Vid nya ägandeförhållanden
  • Om verksamheten upphör

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Enligt Ale kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för att inom detaljplanelagt område hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Observera att höns och tupp som vistas utomhus inte räknas som sällskapsdjur. Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte heller som sällskapsdjur även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får inte naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet, som kan förorsaka sanitär olägenhet, utan tillstånd spridas inom detaljplan eller inom 100 meter från sådan plangräns.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv (södra Surte) ska anmälan till kommunen ske vid:

  • Hantering av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, avloppsslam och/eller kalk.
  • Djurhållning av mer än två djurenheter (en djurenhet är något av följande: 1 fullvuxet nötkreatur, 1 häst, 2 ungnöt, 3 suggor, 10 slaktsvin, 10 vuxna får eller getter, 10 pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän).

Du ska söka tillstånd vid:

  • Spridning och hantering av bekämpningsmedel
  • Hållande av betesdjur

Blanketter

 

Avgift

Miljöenheten tar ut avgift för handläggning av anmälningar/ansökningar och för tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Avgiften tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivsstrateg Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 30 oktober 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen