Länk till startsidan

Fett i avloppet

När fettblandat vatten kommer ut i ledningsnätet utgör det en betydande belastning som kan leda till allt från avloppsblockeringar och obehagliga lukter till allvarliga miljöskador. Genom att öka medvetenheten och erbjuda effektiva lösningar strävar vi efter att skapa en renare och mer hållbar miljö för vårt samhälle. Upptäck våra tips, råd och bästa praxis för att hantera och förebygga problem med fett i avloppet.

Undvik fett i avloppet

När fettet leds ned i avloppet sjunker temperaturen på fettet som då stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningar. När mer och mer fett fastnar bildas stora hinder för det förbipasserande avloppet. Detta leder både till försämrad kapacitet i ledningsnätet men kan också leda till stora och besvärliga stopp. Stoppen kan leda till källaröversvämningar eller utsläpp som kan kosta fastighetsägare och verksamheter stora oförutsedda utgifter.

Fettet gynnar också vissa bakterier som i sin tur producerar giftigt och illaluktande svavelväte. Dessa gaser kan också omvandlas till svavelsyra som fräter sönder betong och metalledningar som då också kan skapa stora och kostsamma reparationsinsatser.

Har du en verksamhet som släpper ut fett måste du därför avskilja fettet från avloppsvattnet innan det når avloppsledningsnätet.

Den mest använda metoden för att separera fett från avloppsvatten idag är genom en fettavskiljare. För att få mer information om hur en fettavskiljare fungerar och om det behövs hjälp med dimensionering och installation kan du vända dig till en auktoriserad VVS-installatör. Ni bestämmer därefter tillsammans utifrån Svensk Standard SS-EN-1825 vilken som passar bäst för er verksamhet.

Vem måste ha fettavskiljare?

I Föreskrifter för avfallshantering Pdf, 554 kB. finns riktlinjer och krav på hur privatpersoner och verksamheter ska förhålla sig till frågor som berör avfalls-hantering i kommunen. Mängden fett som tillförs till avloppet får inte överstiga den koncentration som ett normalt hushåll kan släppa ut.

I praktiken innebär detta att i stort sett alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livs­medel måste ha fettavskiljare.

Verksamhetsutövarens ansvar

Det är verksamhetsutövarens egna ansvar att se till att fettavskiljaren fungerar som det ska så att det inte släpps ut fett i avloppsledningsnätet. Vid eventuella skador kan verksamhetsutövaren bli ersättningsskyldig för de skador som fettet orsakat på kommunens ledningsnät.

VA-anslutning verksamhet anmälan Pdf, 1 MB.

Tillstånd för att installera fettavskiljare

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs att byggherren lämnar in bygglovsansökan/ bygg­anmälan till kommu­nen innan fettavskiljare installeras. I samband med bygglov/ bygganmälan kontrollerar VA-enheten avskiljarens tekniska utformning, placering och möjligheten till tömning, enligt kraven i kommunens avfallsföreskrifter. Som underlag för kontroll och granskning behöver kommunen i god tid innan fettavskiljaren installeras få ta del av ritningar över installation och dimensioneringsunderlag.

När installationen är färdigställd ska det anmä­las till VA-enheten tillsammans med en kopia på tömningsavtal där tömningsfrekvensen framgår. Bygginspektören utför även en kontroll av installationen på plats under besiktningen för att dokumentera att installationen följer handlingarna.

Utformning och placering av fettavskiljare

Placering av fettavskiljare kan installeras utanför eller innanför fastigheten. Om placering sker utanför fastighet ska fettavskiljaren vara placerad så att anslutning för slambil är tillgänglig. Både djup och avstånd påverkar effektiviteten av tömningen, vidare information och placering bör diskuteras med VVS-installatör innan genomförande.

Invändig placering av fettavskil­jaren i fastighet ska vara försedd med varmvatten och golvbrunn. Då det bildas farligt svavelväte i tanken måste avskiljaren vara väl ventilerad för att inte riskera exponering för personal. Fettavskiljare inomhus ska placeras separat så att service och tömning kan ske på ett hygieniskt sätt så att inte livsmedel påverkas. Tömning får inte ske där livsmedel bereds eller förvaras. Ale kommuns riktlinjer för installation av fettavskiljare grundar sig i Svensk Standard SS-EN-1825.

Tömningsfrekvens

Tömningsfrekvensen som behövs för en fettavskiljare bestäms utifrån dimensionering på installerad fettavskiljare och vilken typ av verksamhet som berörs. Däremot får den inte tömmas färre än 4 gånger per år. Fettavskiljare ska tömmas i enlighet med tillverkarens instruktion med hänsyn till förvaringskapacitet för fett/slam och efter behov för att upprätthålla en god funktion och lagringskapacitet. En avskiljare ska alltid återfyllas med vatten efter tömning. Tömning av fettavskiljare får endast utföras av entreprenör som är godkänd av Ale kommun.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen