Länk till startsidan

Cisterner

Utsläpp av olja eller diesel från en läckande cistern kan leda till stora skador för djur, mark och vatten. Du som är cisternägare​ är ansvarig för att reglerna följs och att förvaring och hantering av kemikalierna sker på rätt sätt.

Installation av ny cistern

Om du ska installera en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja som är större än en kubikmeter, ska du senast 4 veckor innan installationen skriftligt informera kommunen. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, diesel och eldningsolja.

Installation av ny cistern, anmälan Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller informationskravet om du ska installera en cistern som rymmer mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Inom vattenskyddsområde gäller informationskravet även om hantering sker i lösa behållare om hanteringen sker under minst fem dagar inom en trettiodagarsperiod.

I Ale kommun finns två vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde för en mindre del av Göta älv (GÄ), som sträcker sig från södra Surte och söderut och ett vattenskyddsområde för Göta Älv och Vänersborgsviken (GÄVSO), som sträcker sig från södra Surte och norr ut.

Inom det södra vattenskyddsområdet gäller också anmälningsplikt vid lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter även om produkten inte är brandfarlig. En sådan anmälan ska göras senast sex veckor innan lagringen påbörjas.

Inom det norra vattenskyddsområdet gäller tillståndsplikt för lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter, även om produkten inte är brandfarlig och det gäller dessutom för andra miljö- och hälsofarliga produkter. Undantag gäller om lagring sker med sekundärt skydd enligt särskild definition i föreskrifterna.

Krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde

För lagring av mer än 150 liter brandfarliga vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde krävs sekundärt skydd.

Kontroll av cisterner

Cisterner för brandfarlig vätska eller spillolja som är större än en kubikmeter ska genomgå installationskontroll och ska sedan kontrolleras regelbundet för att få användas. Det gäller oavsett om cisternen är nedgrävd, står inomhus i till exempel en källare eller är uppställd utomhus.

Hur ofta cisternerna ska kontrolleras regleras i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Så kallade S-cisterner ska kontrolleras vart sjätte år medan korrosionsskyddade cisterner (K-cisterner) ska kontrolleras vart tolfte år.

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som sträcker sig från södra Surte och söderut, är kontrollintervallet vart tredje år. För korrosionsskyddade cisterner gäller vart sjätte år.

Inom vattenskyddsområde finns även krav på installationskontroll och återkommande kontroll av det sekundära skyddet för cisterner med lagring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag; lista finns på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.. En kopia på kontrollrapport ska kunna överlämnas till Miljöenheten vid inspektion.

Cisterner som tas ur bruk

Om du inte längre vill använda en cistern utan vill ta den ur bruk ska du anmäla det till Miljöenheten. En cistern som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Miljöenheten rekommenderar att du låter en ackrediterad firma genomföra dessa åtgärder.

En cistern som är placerad under marken ska helst grävas upp när den tas ur bruk. Om det inte går att ta bort cisternen får den lämnas kvar i marken men bör sandfyllas för att undvika sättningsskador.

Cistern som tas ur bruk, anmälan Länk till annan webbplats.

Avgift

För handläggning av ärenden tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten (samhällsbyggnadsnämnden) beslutar om när en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller bryter mot regler som stöds av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift tas ut om du inte skriftligt informerar tillsynsmyndigheten innan installation av cistern.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen