Länk till startsidan

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla.

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier. Om du har en anläggning med köldmedier är du ansvarig för att bestämmelserna följs.

Installation av köldmedieaggregat

Innan du installerar kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedier i mängder på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du informera kommunen. Vid installation ska du anlita ett certifierat företag. Information om certifierade företag hittar du på Incerts webbplats Länk till annan webbplats.. När installationen är gjord ska en läckagekontroll göras och kontrollrapporten ska skickas in till kommunen.

Meddela kommunen om en anläggning med aggregat som innehåller köldmedier byter ägare.

Kontroller

För att vara säker på att aggregaten är i bra skick krävs kontinuerliga kontroller. Dessa ska göras enligt följande intervall:

 • Minst var tolfte månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på 5-50 ton koldioxidekvivalenter om läckagevarningssystem saknas.
 • Minst var sjätte månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på 50-500 ton koldioxidekvivalenter om läckagevarningssystem saknas.
 • Minst var tredje månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på mer än 500 ton koldioxidekvivalenter om läckagevarningssystem saknas.
 • System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller köldmedier i mängder på mer än 500 koldioxidekvivalenter.

Observera att kontrollintervallen numera avgörs av mängden koldioxidekvivalenter och inte själva köldmediemängden. Mängden koldioxidekvivalenter får man fram genom att multiplicera mängden köldmedium i aggregatet med ett så kallat GWP-värde för den sortens köldmedium som finns i aggregatet. Uträkningar kan göras med hjälp av Anläggningskollen Länk till annan webbplats..

Kontrollerna måste utföras av en certifierad kylentreprenör, som skriver en kontrollrapport. Information om certifierade kylentreprenörer hittar du på Incerts webbplats Länk till annan webbplats..

Rapportering

Om du har en anläggning som under någon del av ett år innehåller aggregat med en sammanlagd mängd köldmedier på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska en årsrapport skickas in till miljöenheten. En anläggning består av de aggregat som finns på samma plats inom samma verksamhet och som har samma ägare.

 • Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars påföljande år.
 • Aggregat som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter ska inte räknas in i den totala mängden och behöver inte rapporteras.
 • Den som äger anläggningen när det är dags att rapportera är ansvarig för att underlag för rapportering finns och att rapporten skickas in i tid.
 • Organisationsnummer och adressen där aggregatet står måste finnas med på rapporten.
 • Rapporten ska skrivas under av operatören, det vill säga den som ansvarar för aggregaten.

Rapporten ska innehålla:

 • En förteckning över aggregaten i anläggningen.
 • Datum och resultat av kontroller som gjorts under året.
 • Mängd och typ av köldmedium som har installerats eller lagts till vid service eller på grund av läckage.
 • Information om aggregat som skrotats under året.
 • Uppgifter om det företag som installerat, kontrollerat, skrotat eller utfört service.

Tillsyn och avgifter

Årlig tillsynsavgift

Miljöenheten granskar kontrollrapporterna, som skickas in varje år, för att se att bara tillåtna köldmedier används, och att anläggningarna är i bra skick. Ale kommun tar en fast årlig avgift för granskningen. Avgiften är 1 000 kronor per anläggning.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadsnämnden) tar ut när en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller bryter mot regler som stöds av miljöbalken.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen