Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk - hjälp och stöd

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, har problem med alkohol, narkotika eller spel. Ale kommun erbjuder hjälp, stöd och rådgivning enligt socialtjänstlagen (förkortad SoL). I vissa fall kan det bli fråga om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM).

Ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du som behöver hjälp kan göra en ansökan om bistånd enligt SoL. En sådan ansökan kan enbart göras av dig. Om du har en förvaltare eller god man kan även denne ansöka för din räkning. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt.

Din ansökan om bistånd utreds av en socialsekreterare. Utredningen innebär att du träffar en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Hur lång tid utredningen tar varierar men din ansökan ska alltid hanteras skyndsamt. En ansökan ska alltid leda fram till ett beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller.

Vi utreder om personen vill ansöka om hjälp eller om det finns skäl för tvångsvård enligt LVM. Om personen ej ansöker om hjälp och vi bedömer att det ej finns skäl för tvångsvård avslutas hanteringen av orosanmälan. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla till dig som har anmält. Det är viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten på nytt om din oro kvarstår eller återuppstår.

Anhöriga

Du som är anhörig kan också vända dig till socialtjänsten för att få hjälp, stöd eller rådgivning. Kommunen erbjuder service i form av samtalskontakt med kurator, och anhöriggrupper.

Kontakt

Kontakta Ale kommuns kontaktcenter så hjälper de dig vidare till rätt enhet.

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den