Länk till startsidan

Skolskjuts grundskola

Om du går i grundskola eller anpassad grundskola och har en lång eller svår väg till skolan kan du ha möjlighet till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts – skoltaxi eller kollektivtrafik. Du behöver själv ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår.

Vem har rätt till skolskjuts?

Om en elev har lång eller olämplig väg till skolan, ett funktionshinder eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Eleven kan bara få skolskjuts till skolan och obligatorisk och regelbunden undervisning. Eleven kan inte få skolskjuts till och från fritidshemmet.

Det finns olika typer av skolskjuts:

 • Skolkort – busskort som gäller för resor med Västtrafiks ordinarie linjetrafik
 • Taxi – särskilt anordnad skolskjuts
 • Föräldraskjuts – Erbjuds till elever som uppfyller kraven för särskild anordnad skolskjuts i form av taxi, där vårdnadshavaren istället önskar köra sitt barn till och från skolan i egen bil. Kontakta skolskjutshandläggare via Kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller e-post: kommun@ale.se

Eleven behöver uppfylla olika kriterier för olika typer av skolskjuts. Du kan läsa kortfattat om de olika kriterierna nedan nedan eller samtliga regler i:

Riktlinje för skolskjuts i Ale kommun (pdf) Pdf, 290 kB.

Ansök om skolskjuts

Ansökan gäller för ett läsår i taget. Om barnet byter skola eller flyttar behöver du ansöka om skolskjuts på nytt. Du kan ansöka när som helst under läsåret men tänk på att ansöka i tid inför terminsstarten, eftersom handläggningstiden är längre då. För att vara säker på att få skolskjuts vid höstterminens början behöver du ansöka under vårterminens ansökningsperiod. Om du ansöker under terminen är handläggningstiden ungefär 3 veckor.

Skolskjuts ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Lång skolväg

För att skolvägen ska räknas som lång ska den vara

 • Förskoleklass: Minst 2 km
 • Årskurs 1–3: Minst 3 km
 • Årskurs 4–6: Minst 4 km
 • Årskurs 7–9: Minst 4 km

Skolvägen är den kortaste gång- eller cykelvägen från bostaden där barnet är folkbokfört till den anvisade skolan.

Olämplig väg till skolan

Om barnet behöver ta sig via trafikfarliga vägar eller använda busshållplatser där det är trafikfarligt att korsa vägen kan barnet få särskilt anordnad skolskjuts med taxi.

Trafikfarliga vägar

 • Hålandavägen, väg 1978 norr om Skepplanda
 • Grönnäsvägen, väg 1979
 • Kvarnabovägen, väg 1980 öster om Skepplanda
 • Gunntorpsvägen, väg 1975
 • Alingsåsvägen, väg 1968 öster efter Sjövallavägen
 • Gamla Kilandavägen, väg 1967 öster om Dammekärr

Busshållplatser där det är trafikfarligt att korsa vägen

 • Skepplandavägen från Skönningared södra till och med Forsvallen

Särskilt anordnad skolskjuts med taxi

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat och om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad påstigningsplats överstiger:

Förskoleklass: Längre än 2 km till busshållplats
Årskurs 1‒3: Längre än 2 km till busshållplats
Årskurs 4‒6: Längre än 3 km till busshållplats
Årskurs 7‒9: Längre än 4 km till busshållplats

Särskilt anordnad skolskjuts kan i vissa fall kombineras med kollektivtrafik.

Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet

Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan. Vid bedömningen ska funktionsnedsättningen kunna tillstyrkas av elevens vårdnadshavare genom ett medicinskt utlåtande, yttrande från skolan eller elevhälsan.

I skollagen framgår även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av ”annan särskild omständighet”. Skolskjuts kan beviljas i situationer som framstår som nödvändigt trots att eleven inte är berättigad skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Ansök om skolskjuts anpassad grundskola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid val av annan skola än anvisad skola

För elev som önskar att gå i en annan skola än den anvisade skolan kvarstår inte rätten till skolskjuts. Dock kan kommunen anordna skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Det innebär att eleven kan ha rätt till skolskjuts vid val av en annan skola än anvisad skola om det inte medför en merkostnad för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad och växelvis boende till vårdnadshavare folkbokförda i Ale kommun. Grundförutsättningen är att eleven är folkbokförd i Ale kommun och går i anvisad skola, samt regelbundet och varaktigt under sin skoltid bor lika mycket hos båda sina föräldrar. En elev som emellertid väljer en annan skola i Ale kommun än den som kommunen anvisat, kan beviljas kostnadsfritt skolkort som vid val av annan skola

Utifrån villkoren ovan, bedöms rätten till skolskjuts utifrån båda föräldrarnas folkbokföringsadresser. Skolskjuts kan beviljas från en eller båda föräldrarnas adresser i Ale kommun. Skolskjuts vid växelvis boende beviljas inte vid till exempel kortvariga, spontana eller enstaka övernattningar.

Skolskjuts vid olycksfall

Har ditt barn drabbats av ett olycksfall och behöver tillfällig skolskjuts?

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet ber vid dig som vårdnadshavare att kontakta Svedea för skadeanmälan.

Anmäl förlorat eller trasigt busskort

Om du förlorar ditt kort eller om kortet är trasigt, anmäler du detta.

Ansök om ersättningskort (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr. Ett skolkort som är helt och rent men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter.

Det nya kortet kommer till skolexpeditionen inom cirka vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på din skolexpedition.

Fritidskort

Fritidskort för ungdomar under 20 år erbjuds inte av Ale kommun utan finns att köpa hos Västtrafik. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks hemsida.

Väntetid före och efter skolan

Skolskjuts ska organiseras så att elevens väntetid före skoldagen inte överstiger 30 minuter och efter skoldagens slut inte överstiger 60 minuter.

Oförutsedda händelser

Skolskjuts kan komma att ställas in om det bedöms att fordonet inte kan framföras på ett trafiksäkert sätt. Med anledning av bland annat väderförhållanden, vägunderlag eller dylikt.

Vem har ansvaret för barnet?

Ansvaret under resan mellan hemmet och skola är delad mellan elev, vårdnadshavare, kommun, väghållare och upphandlad leverantör.

Vårdnadshavarens ansvar är att lära eleven att åka med kollektivtrafik.

Om eleven missar skolskjutsen åligger ansvaret hos vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att eleven transporteras till och från skolan på ett säkert sätt. Skolenheten ansvarar för tillsynen av eleven under hela skoldagen och ska se till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter avslutad skoldag.

Information till dig som har skoltaxi

Du som har barn med skolskjuts i form av taxi behöver hålla koll på att schema för lämning och hämtning stämmer. Om skolan ändrar schema går inte ändringen över per automatik till taxileverantören utan du som vårdnadshavare måste skicka in ändringen till kommunen som i sin tur meddelar ändringen till leverantören. Handläggningstiden är cirka 14 dagar.

Du behöver avboka skolskjutsen i god tid om den inte ska användas. Du avbokar direkt via leverantören, antingen via deras skolwebb/app eller via telefon.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 17 juni 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen