Länk till startsidan

Vattentjänstplan

Ale kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Förslag till vattenstjänstplan för Ale kommun

Här hittar du Ale kommuns förslag till vattenstjänstplan som nu är ute för granskning och samrådsredogörelsen från det tidigare samrådet.

Vattentjänstplan - Granskningshandling Pdf, 2 MB.

Vattentjänstplan - Samrådsredogörelse Pdf, 211 kB.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen ska dessa ha kommit in till kommunen senast den 12 januari 2024.

Synpunkterna skickas till:

Enhet Infrastruktur
Ale kommun
449 80 Alafors

eller till:

VA@ale.se, ange då ”Granskning Vattentjänstplan” i ämnesraden.

Vad händer efter granskning?

Vattentjänstplanen ska i enlighet med den nya lagstiftningen genomgå ett så kallat normalt planförfarande vilket innebär tre skeden; samråd, granskning och antagande. Möjlighet att lämna synpunkter gavs i samrådsskedet och finns nu i granskningsskedet. Förfarandet med en vattentjänstplan är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av vattentjänstplanen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta vattentjänstplanen.

Samråd: fyra veckor
Granskning: sex veckor, 4 december 2023—12 januari 2024
Antagande: preliminärt i februari/mars 2024

Vad är en vattentjänstplan?

Vattentjänstplanens framtagande grundar sig i lagstiftningen i Lagen om allmänna vattentjänster och lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagen ställer krav på att det i varje kommun ska finnas underlag som beskriver och stärker långsiktig planering av kommuners VA-verksamhet genom en vattentjänstplan. Det ställs vissa krav på vad vattentjänstplanen ska innehålla. Bland annat att kommunen ska planera för hur områden med enskild VA-försörjning som är i behov av en kommunal VA-försörjning ska åtgärdas. Vidare ska vattentjänstplanen innehålla planering som ska skapa förutsättningar för att den allmänna anläggningen ska bibehålla sin funktion vid händelse av skyfall. Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten