Länk till startsidan

Ventilation

För att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar ska byggnadens ägare ansvara för att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs regelbundet.

Vem ansvarar?

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att se till att det görs en OVK. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat (godkänt) certifieringsorgan. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Förteckning över certifierade kontrollanter, Boverket Länk till annan webbplats.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år.

Skicka protokoll till kommunen

Skicka protokollet från en utförd OVK till oss på e-post bygg@ale.se

Hur ofta ska kontrollen göras?

Vart tredje år

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-ventilation, FTX-ventilation.

Vart sjätte år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
  • S-ventilation, F-ventilation, FX-ventilation.

Ingen återkommande besiktning

Enbostadshus och tvåbostadshus med FX-ventilation eller FTX-ventilation behöver bara en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.

Begreppsförklaring

S-ventilation = självdragsventilation

F-ventilation = fläktventilation där frånluftflödena är fläktstyrda

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluftflödena och tilluftsflödena är fläktstyrda

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning

FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Kommunen sköter tillsynen

Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

Senareläggning av återkommande besiktning

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk. Kontakta byggenheten via bygg@ale.se om du behöver senarelägga din OVK.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 22 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen