Länk till startsidan

Magnetfält

Magnetfält finns hela tiden omkring oss. De uppstår kring elektriska apparater som du använder och kring kraftledningar. Ju starkare ström, desto starkare är magnetfälten. De är starkast närmast källan men styrkan avtar snabbt med avståndet.

Källa till magnetfält

Mätningar som myndigheter har genomfört visar att den genomsnittliga exponeringen för magnetfält i hemmet vanligtvis är låg. Det beror på att många apparater i hemmen används korta stunder och att de inte används alldeles intill kroppen.

Det är inom yrkeslivet man hittar de högsta magnetfältsnivåerna. Exponeringen beror bland annat på hur nära man befinner sig källan för magnetfältet.

En annan källa till magnetfält är de larmbågar som används i butiker och bibliotek. Nära larmbågarna kan magnetfälten vara starka och därför bör man inte uppehålla sig alldeles intill dem i onödan.

Hälsorisker

Människan är anpassad till att leva i jordens statiska magnetfält och det har inte gått att påvisa några skadliga effekter av de statiska magnetfält som människor normalt kommer i kontakt med.

Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och kraftledningar kallas växlande magnetfält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler. Den styrka på magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar, ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning.

Däremot har forskare sett ett samband mellan exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala, och en något ökad risk för leukemi. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande. Även om magnetfält bidrar till uppkomsten av andra typer av cancer, är risken liten jämfört med risken att få cancer av andra orsaker.

För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart. För hjärt- och kärlsjukdomar bedömer man att det är osannolikt att magnetfält skulle kunna orsaka dessa sjukdomar.

Råd

Eftersom man inte kan utesluta hälsoeffekter på lång sikt från magnetfält, har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet.

Vid samhällsplanering och byggande rekommenderar myndigheter att man ska:

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att man begränsar exponeringen för magnetfält.
  • Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som kraftigt överskrider vad som kan anses vara normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

I hemmet kan du själv minska din exponering för magnetfält genom att öka avståndet till apparaten, och stänga av apparater som inte används.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 22 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen