Länk till startsidan

Kartprodukter

Vill du beställa nybyggnadskarta, flygfoton eller utdrag ur primärkartan? Ale kommun tillhandahåller flera olika kartprodukter mot beslutad taxa.

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov och förhandsbesked behöver du beställa en av våra sex olika nybyggnadskartor (karta A, B, C, D, E eller F). Vår karthandläggare bedömer vilken av våra sex olika nybyggnadskartor som behövs för ditt ärende.

En nybyggnadskarta är en detaljerad karta som vi tar fram speciellt för fastigheten. Kartan visar bland annat befintliga byggnader, fastighetsgränser, vägar, plank, murar och belysningsstolpar. Om fastigheten berörs av en detaljplan kompletteras nybyggnadskartan med detaljplansbestämmelser som bland annat anger var och hur stort du får bygga. Kartans kvalitet och innehåll säkerställs genom att en mätningsingenjör från kommunen antingen gör inmätningar på plats eller på distans, då med hjälp av digitala verktyg.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) och servisledningar är anlagda till fastigheten kompletteras nybyggnadskartan med servisledningar. För att ansluta till kommunalt VA och för att få en förbindelsepunkt måste fastighetsägaren göra en VA-anmälan till kommunens VA-enhet i god tid innan önskad inkoppling.

Handläggningstiden för att ta fram en nybyggnadskarta är normalt på 3 veckor.

Så beställer du

E-tjänst: Beställning kartunderlag till situationsplan (nybyggnadskarta) Länk till annan webbplats.

Blankett: Beställning kartunderlag till sitautionplan (nybyggnadskarta) Pdf, 1 MB.

 

Taxa för nybyggnadskarta år 2024

Karta A

Används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan.

Karta B

Används vid nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan.

Karta C

Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad inom detaljplan. Används främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även när fastighetsgränser ska fastställas. Används även när man vill söka marklov.

Karta D

Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad utanför detaljplan. Används främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även när fastighetsgränser ska fastställas.

Karta E

Används vid enklare åtgärder inom detaljplan, exempelvis skyltar och plank. Främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även för att söka förhandsbesked.

Karta F

Används vid förhandsbesked och enklare åtgärder utanför detaljplan samt bygglovsbefriade åtgärder.

Priset för respektive kartprodukt beror på tomtstorleken. Nedan visas kostnaden för de olika kartorna beroende på tomtstorleken. Priserna avser år 2024.

Tomtyta m²


<2 000


2 000-
4 999


5 000-
9 999


10 000-
15 000


> 15 000


Karta A


10 314 kr


17 190 kr


24 066 kr


30 942 kr


Timdebitering


Karta B


8 251 kr


13 752 kr


19 253 kr


24 754 kr


Timdebitering


Karta C


3 782 kr


4 126 kr


5 707 kr


6 188 kr


Timdebitering


Karta D


3 025 kr


3 300 kr


4 538 kr


4 951 kr


Timdebitering


Karta E


1 719 kr


2 063 kr


2 613 kr


3 094 kr


Timdebitering


Karta F


1 375 kr


1 650 kr


2 063 kr


2 475 kr


Timdebitering

Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea eller öppenarea, till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning. Den kan skrivas ut från kommunens webbkarta Länk till annan webbplats. som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnaden ska ritas ut skalenligt i kartan med tre vinkelrätta mått från ny byggnad till fastighetsgräns. Två mått ska utgå från samma hörn på byggnaden (se exempelbild nedan).
  • Föreslagen sockelhöjd, alternativt färdig golvhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation).

Berörs min fastighet av en detaljplan?

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov. Du behöver veta vilka detaljplaner som finns.

Gällande detaljplaner

Övriga kartprodukter

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnaden varierar och baseras på arealen på beställt område samt beställt innehåll.

Blankett: Beställning av utdrag ur primärkarta Word, 64 kB.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2021 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 26 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen