Länk till startsidan

Stora Kroksjön, Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna. För den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat landskap av sjöar, myrmarker och blandskog.

Sjö omgiven av djup skog

Foto: Gert Olsson/Scandinav

Miljöbeskrivning

Området runt Stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna och glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr. Området ingår i Natura 2000 och är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I området finns ett stort antal sällsynta och hotade arter av mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.

Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, där man kan finna flera jättegrytor. Skogen runt Kroksjön är uppkommen genom spontan igenväxning av en ljunghedliknande utmark och utgörs till större delen av blandskog med barrträd såsom tall och gran, samt lövträd såsom björk och lokalt även asp, oxel och ek. De många orörda myrarna och kärren är karaktärsgivande för området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen pors. På många ställen kantas kärren av små, sluttande fukthedar, rika på blåtåtel och myrlilja.

I Stora Kroksjön finns självreproducerande bestånd av bland annat röding och elritsa. Öring och regnbåge utplanteras årligen. För fiske krävs fiskekort. En fin stig leder runt sjön och här finns fyra vindskydd utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrlilja och orkidéer, samt torpruinen Hällspånga som var bebodd fram till år 1850. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentiana. På klockgentianan har ägg av den ovanliga fjärilen alkonblåvinge påträffats.

Fiske och fiskekort

Andra arter som är vanliga runt Kroksjön är klockljung, vågig sidenmossa, grov hakmossa och blåmossa. I Kroksjöområdet finns tjäder, orre, skogssnäppa, pärluggla, sparvuggla och nattskärra. Faunan erbjuder även mård och snok samt grod- och paddlek vid södra änden av Kroksjön.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Det går att ta sig till området med buss men det är långt att gå från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats Skogstorpsvägen. Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 4,5 km sedan ser du entrén till naturreservatet på höger sida vägen.

Grillplats

Vindskydd med grillplats finns på fyra ställen runt sjön.

Tillgänglighet

Terrängen i området är till största delen lättvandrad. Stigen inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 4 juli 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen