Länk till startsidan

Rapenskårs lövskogar

Stigen slingrar sig fram längs Grönån och in i den trolska gammelskogen. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen. Här råder lugnet. Det gröna lugnet.

En mindre träbro som går över en fors, under bron finns även rester av en stengrund

Grönån som flyter genom Rapenskår. Foto: Sofie Rittfeldt/Ale kommun

Miljöbeskrivning

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å, hemvist för bland annat bäver, till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar. Till en början brusar ån högljutt, men efter några hundra meter lugnar vattenmassorna sig. Precis samma sak händer de besökare som vistas på denna magiska plats. Efter några minuter känns ett stressigt vardagsliv långt borta. Istället infinner sig ett lugn och en nyfikenhet på vad som kan dölja sig längre fram på stigen. Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Undervegetationens skira grönska och åns stilla porlandet kan ingen undgå att påverkas av.

Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet! Spänningen stiger när man hör ormvråkens gälla skri men inte kan lokalisera dess siluett bland trädens spretiga grenverk. Artrikedomen i området är stor, med ett flertal hotade och sällsynta arter. Största delen av området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-områdeLänk till annan webbplats..

Grönån är en gynnsam lek- och uppväxtmiljö för grönålax, öring och havsnejonöga. Strömstare och forsärla trivs också vid den grunda, steniga ån. Bredvid stigen kan man se små desmeknoppar och stora nässel- och hässleklockor. Ett stort antal av de svenska trädslagen finns representerade bland annat al, asp, alm, ek, ask och även lind som är ett av de mindre vanliga träden i landet. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen för att sedan ersätts av doftande liljekonvalj. Längre upp i sluttningen växer ovanliga arter såsom vårärt, orkidén tvåblad, underviol, ormbär, trolldruva, storrams och blodnäva. Den fuktiga och skuggiga miljön under lövkronorna gynnar ett flertal ovanliga mossor och lavar. Här finns också riklig tillgång på död ved. I denna miljö trivs känsliga lavar som mussellav och blek kraterlav. Förutom de vanligt förekommande fågelarterna kan en uppmärksam besökare se stenknäck, bivråk, mindre hackspett, och nötkråka. Andra djur som rör sig i området är älg, rådjur, grävling och rödräv.

En gammal stensatt väg slingrar sig uppför den branta sluttningen mot torplämningen Unnerås. Där vittnar gamla åkrar, husgrund, jordkällare och en linbråtegrop om tidigare boenden. Torpet var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns också att upptäcka i landskapet. Alldeles norr om reservatsgränsen finns ytterligare en torplämning omgiven av åkerlappar (fornåkrar). Av gården Mökhult, som var bebodd fram till år 1942, återstår bara ruiner. Strax bortanför stigen finns några andra intressanta besöksmål. Till exempel finns ett bergstup med överhäng som gett upphov till flera skrönor. Det kallas "Danskestallet" och enligt en av sägnerna har danskarna låtit sina hästar vila i skydd av klippan under ett av de många gränskrigen i forna tider.

Glöm inte att placera en pinne mot "stötteberget" några hundra meter in i reservatet. Det är en gammal tradition som skyddar dig mot olyckor!

Intressanta arter i området

Däggdjur

Bäver, grävling, rådjur, rödräv och älg

Fåglar

Bivråk, forsärla, mindre hackspett, nötkråka, ormvråk, stenknäck och strömstare

Fiskar

Grönålax, havsnejonöga och havsöring

Svampar

Lindskål

Växter

Al, alm, ask, asp, bergjohannesört, blodnäva, blåsippa, bäckbräsma, desmeknopp, ek, hassel, hässleklocka, liljekonvalj, lind, lundskafting, långsvingel, murgröna, nässelklocka, ormbär, storrams, trolldruva, trollsmultron, underviol, tvåblad, vitsippa och vårärt

Mossor

Fällmossa, grov fjädermossa, kalkkrusmossa, platt fjädermossa, stor bandmossa och västlig husmossa

Lavar

Blek kraterlav, bårdlav, grynig lundlav, mussellav och traslav

Hitta hit

Kollektivtrafik

Det går att ta sig till området med buss men det blir en ganska lång promenad från busshållplatsen till reservatet. Ta buss till hållplats Rapenskårsvägen följ landsvägen uppför cirka ca 50m, tag av vänster på Rapenskårsvägen och följ den ca 1,8 km, tag av vänster över en bro och du är framme vid reservatet. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerareLänk till annan webbplats..

Bil

Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn. Efter ytterligare 4 km sväng vänster mot Rapenskår, fortsätt 1,8 km fram till parkeringen vid en bro.

Tillgänglighet

Terrängen i området är varierande. Stigen är inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen