Länk till startsidan

Skepplanda gravfält

Gravfältet norr om Skepplanda kyrka är Göta älvdalens största med ett drygt 60-tal gravar. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt över Grönådalen begravde skepplandaborna sina anhöriga under yngre järnåldern.

En liten stig leder genom en vårskog med vitsippor

Stig som leder genom Skepplandas gravfält. Foto: Sofie Rittfeldt/Ale kommun

Miljöbeskrivning

I dag syns alla gravarna som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av två typer; stensättningar och högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga. Gravfältet användes förmodligen av en eller flera gårdar i närheten. Från början har det funnit många fler gravar på denna plats men odling och en grustäkt från äldre tid har förstört fornlämningar i den norra delen av fältet. Under yngre järnåldern brändes de döda på bål och begravdes sedan på samma plats tillsammans med lerkärl och personliga ting som kammar, knivar och i vissa fall smycken eller vapen.

Det var vanligt att använda platser som redan före kristendomens införande hade en rituell betydelse för människorna i trakten. Skepplanda kyrka ligger vackert belägen på kullens högsta punkt och syns vida omkring i landskapet. Den nuvarande kyrkan började byggas år 1698 och stod klar år 1705. Den är delvis byggd på murarna från en ännu tidigare medeltidskyrka. År 1754 byggdes kyrktornet i väster. Det sägs att prästen hämtade vigvattnet i en källa strax söder om gravfältet och denna plats kallas "Prästkällan" i folkmun.

I början av 1900-talet anlades en kyrkogård nordväst om kyrkan. När den skulle tas i bruk visade det sig att marken var sank och inte tjänlig som begravningsplats. Idag kan man vandra längs promenadvägen några hundra meter in i lövskogen och komma till de fåtal gravar som hann anläggas. Kvar står fortfarande de stora, uppväxta alléer som skulle ha kantat gångarna på kyrkogården.

Området kring Skepplanda gravfält har varit hävdat som betesmark under tusentals år, det vittnar den artrika floran med typiska ängs- och betesmarksväxter om. Än idag betar hästar på platsen och arter som slåttergubbe, nattviol och ängsvädd har gynnats av bete och slåtter. Eftersom den här typen av växter missgynnas av gödsling och igenväxning så för de ofta en tynande tillvaro. Men på platser som den här trivs de och trängs med en hel rad andra arter som svartkämpar, gråfibbla, ängssyra och gökärt för att bara nämna några. Naturliga gräsmarker är bland de artrikaste miljöer som finns. I välhävdade betesmarker och ängar kan man hitta upp till 50 olika arter per kvadratmeter! På och runt gravfältet finns också en stor variation av träd; här kan du hitta de flesta av våra vilda svenska trädslag.

Stigkarta med vandringsbeskrivning Pdf, 378 kB.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Albotorget. Från hållplatsen gå tillbaka upp till Kvarnabovägen, på andra sidan vägen börjar en grusad gångväg som går upp till kyrkan. Alternativt buss till hållplatsen Frövetvägen, man kommer då till "gamla kyrkogården" som är markerad med nr 3 på detaljkartan.

Bil

Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, kör 4,0 km och sväng vänster till Skepplanda kyrka. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 2,6 km sväng vänster i korsningen i Skepplanda och fortsätt 1,4 km, sväng vänster till Skepplanda kyrka. I nedre högra hörnet av parkeringen börjar stigen.

Tillgänglighet

Gångvägen från Albotorget upp till kyrkan är brant och därför inte lämplig för rullstol. Från kyrkans parkering kan man ta sig med rullstol till Gamla kyrkogården (3). I nuläget är det svårt att ta sig in i den inhägnade hagen där gravfältet ligger eftersom det saknas en stätta för att ta sig över stängslet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen