Länk till startsidan

Värmepump

Det blir allt populärare att installera värmepumpar som omvandlar lagrad solenergi till användbar värme. Energin kan tas från luft, vatten eller mark.

Minskad miljöpåverkan

Om du byter uppvärmningssystem från olja eller el till värmepump ger det minskade uppvärmningskostnader och minskad miljöpåverkan. Om du dessutom väljer att köpa miljömärkt el minskar du miljöpåverkan ytterligare.

Vill du ha personlig rådgivning om värmepumpar och uppvärmningssystem?

Ring oss direkt på 0725 883510 eller mejla till maria.palm@ale.se

Anmälan och ansökan

Utanför vattenskyddsområde

Värmepumpar, som tar tillvara värme från berg, jord, grund- eller ytvatten, kan innebära en viss negativ effekt på miljön genom att de kan påverka grundvattnet. Därför ska alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) anmälas till Miljöenheten innan installationen påbörjas. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att anmälan görs.

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är det extra känsligt att installera bergvärme. Om du bor inom vattenskyddsområdet för Göta älv (i södra Surte) och vill installera en värmepump, ska du ansöka om tillstånd för installationen.

Så här anmäler/ansöker du

Anmälan/ansökan gör du genom att fylla i blanketten för anmälan/ansökan om installation av värmepump Pdf, 2 MB., och den ska göras i god tid innan du börjar installationen. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan/ansökan! Oftast hjälper installatören till med de uppgifter som behövs.

Du måste också skicka med en tydlig och skalenlig karta med byggnader, borrhål och tomtgränser. Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrplatsen ska också finnas med i anmälan/ansökan, lämpligast på den bifogade kartan. Observera att det kan finnas privata vattentäkter i områden med kommunalt vatten och avlopp, även om det är ovanligt.

Kontakta oss för att få ut en karta i lämplig skala att rita in ovanstående på.

Avgift

En avgift på 2 000 kronor tas ut för kommunens handläggning av anmälan och 3 000 kronor för ansökan inom vattenskyddsområdet för Göta älv.

Ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga negativa miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Det är därför viktigt att du anlitar borrare och installatörer som har tillräcklig kompetens och ansvarsförsäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns på SP Certifierings webbplats Länk till annan webbplats..

El-, tele- och VA-ledningar

Det är även ditt ansvar att kontrollera om det finns el-, tele- eller VA-ledningar eller servitut och serviser i marken som kan påverkas i samband med installationen. Information och inmätning av el- och teleledningar finns på ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Du kan även få information om elledningar av Ale El, telefon 0303-33 24 00.

Grannars vattentäkter

Du är ansvarig för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. Avståndet till en annan energibrunn bör vara minst 20 meter. Vid närmre placering finns risk att borrhålen "stjäl" värme från varandra. För att kunna uppnå detta avstånd rekommenderar vi att borrhålet placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om detta avstånd inte kan uppnås ska ett intyg från grannarna skickas med i anmälnings-/ansökningshandlingarna.

Buller från värmepumpar

Vid installation av framför allt luftvärmepump är det viktigt att tänka på risken för bullerstörning. Tänk på att välja en värmepump med lågt källbuller (teknisk term för hur mycket buller som avges). Tillverkarna anger tyvärr inte buller på ett enhetligt sätt, men Energimyndigheten har testat pumparnas effektivitet och buller. Testerna finns på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Buller från luftvärmepumpar orsakas framför allt av ljud från cirkulationspumpen, men det kan också bero på att luftvärmepumpen är dåligt uppsatt.

Det är ditt ansvar som ägare att se till att din värmepump inte orsakar störningar. Det är viktigt att du informerar och diskuterar med din granne innan pumpen installeras, för att få bästa tänkbara placering. Om det finns risk för bullerstörning bör du anlita en fackman för att utreda den lämpligaste placeringen. Där tomterna är små, och det är nära till grannar, är det extra viktigt att man noga tänker över var man placerar värmepumpen.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar hos kommunen måste du som ägare till luftvärmepumpen visa att bullret från värmepumpen inte överstiger gällande riktvärden. I vissa fall kan det krävas en kvalificerad ljudnivåmätning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 12 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen