Länk till startsidan

Bidrag, stöd och stipendier

Bidrag kan betalas ut till förening eller organisation som bedriver ideell, icke vinstdrivande verksamhet inom Ale kommun. Alla bidrag söks digitalt via kommunens e-tjänst, Interbook Go.

Vilka har rätt till bidrag?

För att vara bidragsberättigad ska föreningen, förutom att bedriva ideell, icke vinstdrivande verksamhet även uppfylla följande punkter:

 • ha en verksamhet som är öppen för alla kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag,
 • ha en demokratisk uppbyggnad och antagna stadgar,
 • minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen,
 • vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
 • följa barnkonventionen för den verksamhet som rör barn och ungdomar,
 • vara registrerad hos Skatteverket samt ha ett organisationsnummer,
 • vara registrerad i Ale kommuns föreningsregister,
 • ha ett bankgirokonto, plusgirokonto eller bankkonto,
 • årligen senast den 30 april lämna in verksamhetsplan, årsmötesprotokoll,
  verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt aktuellt medlemsantal. För föreningar med brutet räkenskapsår ska handlingarna lämnas in senast två månader efter ordinarie årsstämma.

Bidragsregler

Ale kommuns bidragsregler finns samlade i sin helhet i dokumentet Bidragsregler för föreningar i Ale kommun.

Bidragsregler för föreningar i Ale kommun Pdf, 258 kB.

Ansök om bidrag

Alla bidragsansökningar och bidragsredovisningar görs digitalt i kommunens bidrags- och bokningssystem, Interbook Go Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbidrag

Här listas de verksamhetsbidrag som finns beslutade i Ale kommuns bidragsregler.

Aktivitetsbidrag

Ansökan görs senast 28 februari samt 28 augusti.

Syfte med bidraget är att stimulera till att barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning ges likartade förutsättningar att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse. Aktivitetsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag betalas ut per närvarotillfälle för åldersgruppen 6–20 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag genom export från IdrottOnline

Idrottsföreningar som använder IdrottOnline kan importera en kommunfil till Interbook Go. Kommunfilen skapas först i IdrottOnline och måste därefter importeras till kommunens system.

Ansökan om aktivitetsbidrag görs via funktionen Aktivitetsstöd GO som föreningen kommer åt via sin inloggning på ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.. Klicka på Filimport för att öppna sidan där du kan importera kommunfil från IdrottOnline.

Lathund Aktivitetsstöd GO Pdf, 509 kB.

Aktivitetsbidrag via Närvaro Go

Övriga föreningar kan göra närvarorapporteringen för aktivitetsbidraget via Närvaro GO. Kontakta alefritid@ale.se för att få hjälp med inloggningsuppgifter till Närvaro GO.

Ansökan om aktivitetsbidrag görs via funktionen Aktivitetsstöd GO som föreningen kommer åt via sin inloggning på ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.. Klicka på Filimport för att öppna sidan där du kan importera data från Närvaro GO.

Inloggningssidan för Närvaro Go Länk till annan webbplats.

Funktionsbeskrivning för föreningsadministratörer, Närvaro Go Pdf, 2 MB.

Ledarutbildningsbidrag

Ansökan görs snarast efter genomgången utbildning.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning, alternativt att aktiva ledare ges möjlighet att delta i distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning. Föreningar med upp till 200 medlemmar kan få maximalt bidrag om 5 000 kr per år. Föreningar med fler än 200 medlemmar eller med mer än en sektion kan få bidrag med upp till 8 000 kr per år.

Projekt- och arrangemangsstöd

Ansökan görs senast en månad innan projektets/arrangemangets planerade genomförande.

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud i Ale kommun. Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaderna när föreningar genomför särskilda kulturarrangemang och kulturprojekt. Projekt- och arrangemangsstödet kan maximalt uppgå till 20 000 kr per tillfälle och kalenderår.

Riktat bidrag

Ansökan görs till Ale kommun senast 3 månader innan planerad start.

Bidrag kan utbetalas till följande typer av verksamheter som ryms inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde:

 • Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet
 • Utvecklingsprojekt
 • Försöksverksamhet
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Ansökan görs senast 1 oktober.

Bidragets syfte är att bidra till rikt kulturliv och värna om kommunens kulturarv. Bidraget kan sökas av kultur- och kulturarvsföreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun.

Bidraget ges som ett stöd till föreningens verksamhet. Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktiga målsättningar. Vid fördelning av bidrag beaktas särskilt nyskapande verksamhet och samverkan med andra föreningar. Verksamhet som bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle genom att värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet premieras. Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Anläggningsbidrag

Här listas de anläggningsbidrag som finns beslutade i Ale kommuns bidragsregler.

Driftsbidrag

Ansökan görs senast 1 april.

Syftet med driftsbidraget är att ge de föreningar som äger sin lokal/anläggning förutsättningar för drift och för att upprätthålla anläggningens standard. Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter och förbrukningsmaterial. Det kan även gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Investeringsbidrag

Ansökan görs senast 1 oktober.

Ändamålet med investeringsbidraget är att ge föreningar möjlighet till nödvändiga investeringar i sin anläggning eller för sin verksamhet. Det finns ingen årlig budget avsatt för investeringsbidrag. Eventuell utbetalning av investeringsbidrag beslutas av kultur- och fritidsutskottet i slutet på året.

Lokalbidrag

Ansökan görs senast 1 april och avser föregående års kostnader.

Bidragets syfte är att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ska kunna bedriva verksamhet för barn och ungdomar i säkra och bra lokaler. Bidraget är maximerat per år och förening med 12 000 kr. För att bidraget skall beviljas måste hyresavtal ha godkänts av Ale Fritid.

Bidrag till studieförbund

Bidraget kan sökas av studieförbund som bedriver verksamhet i Ale kommun. Det övergripande syftet med bidrag till studieförbunden i Ale kommun sammanfaller med statens fyra syften för bidrag till folkbildningen:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Tillfälliga bidrag

Nedan listas de tillfälliga bidrag som inte finns med i Ale kommuns bidragsbestämmelser. Detta är särskilt riktade medel som finns under en begränsad ansökningsperiod.

Bidrag till feriearbete i föreningslivet

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att anställa ungdomar som kan genomföra sommaraktiviteter för kommunens barn och ungdomar till en så låg kostnad som möjligt.

Bidraget kan betalas ut till föreningar som anställer feriearbetare under sommarlovet. Arbetsgivaransvaret ligger hos föreningen. Föreningen ansvarar själv för att ta emot intresseanmälningar från ungdomar samt att kontakta och anställa de ungdomar som man väljer ut. Vi rekommenderar ungdomar födda 2007-2008. I bidragsfördelningen görs en prioritering av de ansökningar som bidrar till fler kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.

Ansökan görs senast 1 maj.
Bifoga gärna en detaljerad arbetsplan som bilaga till er ansökan.

Utbetalning av bidraget sker efter att vi mottagit ert redovisningsformulär, som skickas in efter att alla feriearbetare avslutat sin tjänst hos er.

Bidrag till lovverksamhet

Bidrag till lovverksamhet kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar och syftar till att ge föreningar möjlighet att anordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i samband med skolloven.

Bidraget finns inte reglerat i bidragsbestämmelserna, utan beslut om fördelning av bidrag till lovverksamhet tas årligen av kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget finns att söka under 2023.

Riktat bidrag trygghet och inkludering

Bidraget syftar till att uppmuntra och förverkliga innovativa idéer och initiativ, samt ge föreningar möjlighet till investeringar i sina anläggningar eller verksamheter med fokus på ökad trygghet och inkludering. Detta är ett ettårigt föreningsbidrag.

Villkor

Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar i Ale kommun.

Bidrag kan ges till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde:

 • Nya målgrupper 0–100 år
 • Socialt inriktad verksamhet, till exempel familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet
 • Utvecklingsprojekt
 • Försöksverksamhet
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet
 • Tidigare inte kommunalt finansierad verksamhet
 • Innovativt med fokus på trygghet & inkludering, gärna ny teknik

Aktiviteterna får gärna ske i samverkan med andra föreningar, företag och/eller civilsamhället. Ansökningar som innebär en fortsättning på samma typ av verksamhet eller idé som tidigare har beviljats detta bidrag kan beviljas bidrag för fortsatt verksamhet.

Ansökan

Ansökan görs fyra gånger under budgetåret 2024, 1 mars, 1 maj, 1 september samt 1 november. Till ansökan ska bifogas program och kostnadsplan.

Projektstöd från Leader Göta älv och Säveån

Föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd från Leader.

Leader Göta älv och Säveån är ett nybildat leaderområde som inför programperioden 2023–2027 är sprungen ur områdena Göteborgs Insjörike och Leader Längs Göta Älv, ett samarbete som syftar till att arbeta med lokal utveckling. De kommuner som ingår är Ale och Lilla Edet samt delar av Alingsås, Lerum, Trollhättan och Vänersborg.

Leaderområdet har tilldelats en budget som under programperioden ska skapa lokal utveckling genom projektidéer som boende och verksamma i området tar fram i form av projektansökningar. Leaderkontoret arbetar med de ansökningar som kommer in, stöttar och coachar sökanden, handlägger ärenden och förbereder ansökningarna inför beslut, kontoret förser beslutsgruppen – LAG-styrelsen – med det material och uppgifter som den behöver för att kunna fatta beslut om utvecklingsidéerna.

Visionen är ”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” och tar sikte på insatser som kan balansera utvecklingen av tillväxten och förtätningen av städerna. Detta görs utifrån den omgivande landsbygdens perspektiv, behov och möjligheter.

För att vi ska kunna arbeta mot visionen och skapa gynnsamma förhållanden för uveckling, har vi tagit fram tre mål som vi strävar mot:

 1. Stärka området som attraktiv plats
 2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
 3. Gynna en hållbar omställning

Leader Göta Älv och Säveån Länk till annan webbplats.

Stipendier inom kulturområdet

Ale kommun erbjuder även kulturstipendium och ungdomsstipendium

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen