Länk till startsidan

Enkätinbjudan högstadiet

Den här enkätundersökningen genomförs av Ale kommun i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att få bättre kunskap om hur unga har det och vad som behövs för att det ska bli bättre för unga i kommunen.

Enkätens frågor handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Syftet med frågorna är att få en bred bild av ungdomars livssituation. Resultaten från enkäten kommer att användas som kunskapsunderlag i dialoger mellan ungdomar, tjänstepersoner och beslutsfattare i kommunen. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter. Resultaten kommer också att användas i forskning.

Resultaten från enkäten kommer att sammanställas i tabeller och diagram. Här kommer det aldrig att framgå vad någon enskild person har svarat utan resultaten redovisas för olika grupper av unga. Grupperna kan exempelvis baseras på boendeområde eller kön.

Vilka är inbjudna att svara?

Enkäten vänder sig till dig som går i 7–9 klass. Din medverkan är frivillig, men det är viktigt att du svarar på alla frågor som du kan svara på. Om det kommer en fråga som du inte kan eller vill svara på, så hoppar du över den och går vidare till nästa fråga.

Skriv inte ditt namn

I enkäten ställs frågor om din livssituation som kan upplevas som privata. För att inga uppgifter ska kunna kopplas till dig är det viktigt att du inte skriver ditt namn i enkätens fritextsvar eller något annat som kan kopplas till dig som person eller till någon annan person. Det finns frågor där du med dina egna ord skriver ett svar eller uttrycker en tanke. Dina svar på dessa frågor kommer att läsas av någon så var gärna kortfattad men tydlig och tänk på vad du skriver. De personer som kommer att bearbeta dina enkätsvar lyder under sekretesslagstiftning som innebär att de inte får sprida känsliga personuppgifter vidare.

Forskare analyserar uppgifterna

För dig som går i åttonde klass: De uppgifter som du lämnar i enkäten kommer att bearbetas och analyseras av analytiker och forskare vid Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, som arbetar med LUPP 2023 på uppdrag av tio av sina medlemskommuner, inklusive Ale kommun.

Enligt GR:s förbundsordning ska GR vara till kommunal nytta utifrån det övergripande syftet att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, det vill säga bland annat ungdomar. GR ska vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. Enligt uppdraget från de tio kommunerna ska GR analysera och redovisa enkätsvaren från LUPP 2023 i rapporter och olika typer av insatser för kunskapsspridning. Rapporterna kommer att publiceras på GR:s webbsida: www.goteborgsregionen.se/lupp, preliminärt under år 2024.

Vi vill veta hur unga mår

För dig som går i högstadiet: Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen för Ale kommun är att ta fram statistik och analysera resultaten för att få information om hur unga mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden, för att kunna göra rätt prioriteringar framåt. Barn och unga är en prioriterad grupp inom folkhälsopolitiken och de nationella folkhälsomålen. Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

Att samla in kunskap om ungas livssituation ingår även i MUCF:s uppdrag från regeringen. MUCF ska verka för att målen inom ungdomspolitiken uppnås bland annat genom att ta fram, samla och sprida kunskap om unga samt samverka med bland annat kommuner och organisationer. De uppgifter som du lämnar i enkäten kan komma att användas av MUCF för att utveckla den svenska ungdomspolitiken.

Genom att fylla i den här enkäten bidrar du till att kommunen och MUCF får viktig kunskap om ungdomars livssituation. För att göra en undersökning som LUPP måste det finnas en laglig grund. Grunden för att samla in enkätuppgifterna är i detta fall att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1. e i EU:s dataskyddsförordning).

Dina uppgifter lagras säkert

Dina personuppgifter lagras av Ale kommun så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Uppgifterna lagras på ett sätt så att endast den eller de personer som behandlar personuppgifterna har tillgång till dem. Dessa personer arbetar under sekretesslagstiftning. Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen.

Dina enkätsvar kommer att lagras av Göteborgsregionen i minst tio år för att kunna granskas ur ett forskningsperspektiv. Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Uppgifterna lagras på ett sätt så att endast den eller de personer som behandlar personuppgifterna har tillgång till dem. Dessa personer arbetar under sekretesslagstiftning. Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta GR via e-post till: gr@goteborgsregionen.se. Du kan ta del av mer information om GR:s personuppgiftsbehandling kring LUPP 2023 här:
Information till den registrerade i LUPP 2023 om hantering av personuppgifter vid Göteborgsregionen

Stort tack för din medverkan i undersökningen!

Kontakt

Kontaktpersoner på Ale kommun

Tommy Westers
projektledare för LUPP 2023

Telefon 0704-32 04 74

E-post tommy.westers-andersson@ale.se

Ale kommuns dataskyddsombud når du via e-post: dso@goteborgsregionen.se

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson, analytiker vid FoU i Väst

Telefon 031- 335 51 98

E-post asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se

GR:s dataskyddsombud når du via e-post: dso@goteborgsregionen.se

Kontaktperson på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

E-post dataskyddsombud@mucf.se

Telefon 010-160 10 00

Adress: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Box 206, 351 05 Växjö

Svara på enkäten

www.mucf.se/ale13-16ar Länk till annan webbplats.

Uppdaterades: 17 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten