Länk till startsidan

Fri sikt

Fri sikt är en förutsättning för att trafikanter ska kunna upptäcka varandra i tid och undvika en olycka. Barn riskerar att inte synas bakom höga häckar och staket, och grenar häckar och buskar får inte hänga ut/ner över körbanor eller gång- och cykelbanor, för att inte riskera att fotgängare och cyklister tvingas ut i trafikfarliga situationer på körbanan. Fri sikt framför lyktstolpar är viktigt för att skapa en trygg trafikmiljö, där vägmärken och trafikanter kan synas. När situationen kräver för att uppnå en trafiksäker miljö kan trafikenheten
besluta om andra mått än vad som nämns i denna broschyr.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är enligt lag ansvarig för att det är fri sikt vid din fastighets utfarter och/eller korsningar som angränsar till din fastighet. Växtlighet, mur, plank eller liknande ska ha en så låg höjd att de inte skymmer sikten eller hindrar framkomligheten.

Hastigheten spelar roll

Måtten som är angivna här gäller på gator där hastigheten är max 50 km/h. För vägar med en högre hastighet finns inga exakta mått angivna.

När situationen kräver för att uppnå en trafiksäker miljö kan trafikenheten besluta om andra mått än vad som nämns här.

Du som har en hörntomt

Eftersom olika trafikslag och fotgängare rör sig med olika hastighet är det olika mått för fri sikt beroende på vilka vägar det är som korsas. Den triangel som bildas i hörnet av tomten kallas sikttriangel. Måtten är valda för att mötande ska kunna upptäcka varandra i tillräckligt god tid.

Växtlighet, mur, plank eller liknande på din egna tomten får vara högst 80 cm över körbanan.

Gata möter gata

Sikttriangeln ska vara minst 10 gånger 10 meter och ingenting inom sikttriangeln får vara högre än 80 cm från körbanan eller 70 cm från gång- och cykelbanan.

två bilar möts i korsning som visar sikttriangeln vid hörntomt

Illustration: Maj Persson

Två gång- och cykelbanor möts

Sikttriangeln ska vara minst 10 gånger 10 meter och ingenting inom sikttriangeln får vara högre än 80 cm från gång- och cykelbanan.

sikttriangel med dess mått då två gång och cykelbanor möts

Illustration: Maj Persson

Två gångbanor möts

Sikttriangeln ska vara minst 5 gånger 5 meter och ingenting inom sikttriangeln får vara högre än 80 cm från gångbanan.

sikttriangel med dess mått då två gångbanor möts

Illustration: Maj Persson

Gångbana möter gång- och cykelbana

Sikttriangeln ska anpassas till den rådande hastigheten på respektive bana.
Sikttriangeln ska därför vara minst 5 gånger 10 meter och ingenting inom sikttriangeln får vara högre än 80 cm från gångbanan respektive gång- och cykelbanan.

Sikttriangel och dess mått då gångbana möter gång och cykelbana

Illustration: Maj Persson

Du som har utfart mot gata

Om du har uppfart, garage eller liknande som möter gata eller gång- och cykelbana är oftast hastigheten på gatan utanför lägre. Därför behöver inte sikttriandeln vara lika stor som annars. Tänk på att exempelvis soptunnor och andra högre föremål också kan skymma sikten för trafikanter. Om soptunnorna är högre än 80 cm ska de placeras utanför sikttriangeln.

Utfart möter gata eller gång- och cykelbana

Sikttriangeln ska vara minst 2,5 gånger 2,5 meter mellan utfart och mötande gata, eller gång- och cykelbana. Ingenting inom sikttriangeln får vara högre än 80 cm.

Sikttriangel med dess mått då utfart möter gång- och cykelbana samt gata

Illustration: Maj Persson

När du ska plantera ny växtlighet

Häckar och träd ska planteras på ett tillräckligt långt avstånd från gatan, för att den inte ska skymma sikten eller växa ut över gatan.

Stora träd och buskar bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och mindre buskar bör planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

träd och buskar som står 2 meter respektive 60 cm in från kanten mot en gångbana

Illustration: Maj Persson

Fri höjd

Träd och buskar som sträcker sig ut över gång- och cykelbanor eller körbanor ska klippas för att säkerställa att trafikanter och renhållnings- och väghållningsfordon enkelt ska kunna ta sig fram.

Över en gång- och cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,5 meter, och över en körbana ska den fria höjden vara minst 4,7 meter.

träd där kronan är klippt för att anpassas till höjderna som krävs över körbana och gång- och cykelbana

Illustration: Maj Persson

Fritt kring lyktstolpar och vägmärken

Häckar, buskar och träd som växer nära lyktstolpar ska klippas så att dessa inte skymmer ljuset. Alla lyktstolpar ska enkelt kunna rengöras och repareras. Serviceluckan som sitter på stolpen ska på ett enkelt sätt kommas åt vid servicearbeten.

Vägmärken och gatunamnsskyltar ska vara väl synliga och inte skymmas av träd eller buskar från din fastighet.

Du får inte fästa eller montera något på lyktstolpar, konsoler eller annat som tillhör gatu- och parkbelysningen utan att få tillstånd från Ale kommun, eftersom det kan innebära en elsäkerhetsfara.

Lyktstolpe med dess sken över en gång- och cykelbana. Inget av lyktstolpens ljus försvinner på grund av överhängande träd eller buskar.

Illustration: Maj Persson

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 2 juli 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen