Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

I vår börjar vi bygga ny VA-ledning

Med start i vår kommer Ale kommun i samarbete med NCC att bygga en ny överföringsledning för avloppsvatten och ledning för dricksvatten från Älvängen i norr till Stora Viken i söder.

Flygfoto över Nol

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Med de nya ledningarna säkrar vi att avloppsvatten från kommunen tas om hand på ett hållbart sätt nu och i framtiden och ökar kapaciteten när det gäller dricksvatten.

Långsiktig investering

När fler människor flyttar till Ale ökar belastningen på VA-ledningsnätet. Investeringen kommer leda till en långsiktighet och utökad ledningskapacitet som kommunen inte har idag.

Idag renas avloppsvattnet från Älvängen, Skepplanda och Alvhem i kommunens avloppsreningsverk i Älvängen. Ett reningsverk som ligger nära Älvängens centrum och förutom den lukt som är svår att bygga bort från reningsverket skulle den äldre anläggningen också kräva omfattande ombyggnation för att leva upp till dagens krav. Befintligt reningsverk i Älvängen kommer att stänga när överföringsledningen är klar.

Göta älv är idag vår viktigaste dricksvattentäkt och ett vattenskyddsområde samtidigt som älven tar emot en stor del av kommunens renade avloppsvatten. För att minska risken för påverkan från utsläpp från avloppsreningsverket i Älvängen är bygget av den nya ledningen extra viktig.

Projektets omfattning

  • Cirka 12 kilometer ledning för avloppsvatten där stora delar kommer långhålsborras men vissa sträckor kräver schakt.
  • Tre större pumpstationer, placerade i Älvängen, Nol och Nödinge.
  • Arbeten och anpassningar i och mot befintliga VA-system för att nå funktionen som krävs.
  • Vattenledning för dricksvatten

Tidplan

  • Uppstart med entreprenören under 2023
  • Projektering pågår just nu och beräknas vara klar mars-april 2024.
    Under projekteringen utreder vi alternativa ledningssträckningar och det innebär att vi kommer att behöva göra fältundersökningar längs sträckan. Innan provtagningar sker kontaktar vi berörd fastighetsägare.
  • Vi kommer att genomföra rörfilmning av befintliga ledningar i början av 2024
  • Byggstart beräknas bli under våren 2024

Prenumerera på projektets nyhetsbrev

Vill du ha uppdateringar kring vad som händer i projektet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut på mejl.

Läs mer och prenumerera på nyhetsbrevet

Informationsägare: Kommunikationsenheten