Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Så får du elda trädgårdsavfall

I Ale kommun är det fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall om eldningen inte medför risk för hälsa och egendom eller medför olägenhet för andra eller miljön. Dessutom ska elden ha säkerhetsavstånd till byggnader.

Trädgårdsavfall bränns i trädgård.

Foto: Stefan Holm, Mostphotos.

En ny lagstiftning om bioavfall började gälla i januari i år. Olika kommuner och andra myndigheter har tolkat lagen på olika sätt. Ale kommun har nu förtydligat sin tolkning av de nya reglerna.

Elda på den egna fastigheten

Du får enbart elda torrt trädgårdsavfall. Elden måste dessutom vara på minst 15 meters avstånd (mindre eld) eller 50 meters avstånd (större eld) från närmaste byggnad.

Du får ordna påsk- och valborgsmässoeldar under förutsättning att du enbart eldar torrt trädgårdsavfall. Du måste också ha ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter till närmaste byggnad.

Vid all eldning måste vindriktningen vara från bebyggelsen.

Det här får du inte elda

Du får aldrig elda hushållsavfall, byggavfall, möbler eller liknande.

Kompostera eller återvinn hellre

Det är alltid bättre för miljön och säkrare att kompostera trädgårdsavfallet eller att köra det till återvinningscentralen Sörmossen i Bohus.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-04-25 SBN 2024/233

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra nedanstående tolkning av bestämmelserna i avfallsförordningen (2020:614) samt kommunens föreskrifter om avfallshantering (KS 2021.627) gällande hantering av trädgårdsavfall.

Nämnden gör bedömningen att förbränning av torrt trädgårdsavfall samt påsk- och valborgsmässoeldar är förenliga med avfallsförordningen 3 kap 1C §, 3 kap 13A § och 3 kap 16 §, under vissa givna förutsättningar.

Den egna fastighetens torra trädgårdsavfall såsom löv, kvistar, gräs och liknande får eldas på fastigheten.

Påsk- och valborgsmässoeldar får genomföras med de säkerhetsavstånd som anges nedan. Påsk- och valborgsmässoeldar får endast bestå av torrt trädgårdsavfall såsom löv, kvistar och liknande.

Eldning enligt ovan får genomföras om den inte medför risk för hälsa och egendom eller medför olägenhet för andra eller miljön. Eldningen får endast ske med de säkerhetsavstånd som anges nedan.

Säkerhetsavstånd

minsta säkerhetsavstånd till byggnader ska vara:

Eldning i mindre omfattning (cirka 1 m2) – minst 15 meter

Eldning i större omfattning – minst 50 meter

Påsk- och valborgsmässoeldar – minst 50 meter

Vindriktningen ska alltid vara från bebyggelsen.

Beslutet gäller tills vidare.

Mer information

Elda utomhus

Informationsägare: Kommunikationsenheten