Ansökan om tillstånd för värmepump inom vattenskyddat område i Surte
Ytjordvärme Ytvattenvärme Bergvärme
Ja Nej


Kommunalt vatten Egen dricksvattenbrunn


Kommunalt vatten Egen dricksvattenbrunn

Situationsplan (obligatorisk) Ledningskarta Broschyr Säkerhetsdatablad för köldbärare

Alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) ska anmälas i god tid till Verksamhet Miljö innan installationen påbörjas. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att anmälan/ansökan görs. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan/ansökan! Oftast hjälper installatören till att fylla i de tekniska uppgifter som behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Det är därför viktigt att du anlitar borrare och installatörer som har tillräcklig kompetens och ansvarsförsäkringar.

En tydlig och skalenlig karta över fastigheten med byggnader, borrhål och tomtgränser ska skickas med anmälan/ansökan till oss. Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrplatsen ska anges i anmälan/ansökan, lämpligen på den bifogade kartan. Observera att privata vattentäkter kan förekomma även inom områden med kommunalt vatten och avlopp, även om det är ovanligt.

Tänk på att det är du som är ansvarig för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. Avståndet till en annan energibrunn bör vara minst 20 meter. Vid närmre placering finns risk att borrhålen ”stjäl” värme från varandra. För att kunna uppnå detta avstånd rekommenderar vi att borrhålet placeras 10 meter från fastighetsgränsen. Om detta avstånd inte kan uppnås ska granneintyg bifogas anmälnings-/ansökningshandlingarna. Använd särskild blankett för det.

OBS! Anmälan/ansökan ska inkomma till Sektor Samhällsbyggnad i god tid innan arbetet påbörjas. Om arbetet påbörjas innan anmälan inkommit är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Om planer finns att utnyttja annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen skall vederbörligt tillstånd till detta inhämtas, lämpligen servitut.

Kontakta Sektor Samhällsbyggnad för närmare upplysningar.