Ansökan om tillstånd att hålla djur inom detaljplanelagt område

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Ale kommun krävs tillstånd för hållande av
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
inom detaljplanelagt område.

Exempel på villkor för tillståndet är bl.a. att
- gödsel förvaras i sluten behållare
- foder förvaras så att skadedjur inte kommer åt det
- olägenheter för närboendes hälsa inte uppkommer

Reglerna i djurskyddslagen ska också följas (Länsstyrelsen har tillsyn över djurskydd).

För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.

För handläggning av ansökan om tillstånd att hålla djur inom detaljplanelagt område debiteras en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ansökan med bilagor skickas till

Ale kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Verksamhet miljö
449 80 Alafors