Ansökan om strandskyddsdispens


Annan anläggning Annan åtgärd

Dispens krävs för alla åtgärder som man planerar att göra inom strandskyddat område. För att få dispens krävs att åtgärderna inte skadar växt- och djurlivet. Dessutom måste något av de särskilda skälen för att få dispens finnas. Tänk på att aldrig påbörja något arbete innan du har fått dispens. Alla beslut om strandskyddsdispenser skickas till Länsstyrelsen som har rätt överpröva kommunens beslut. Därför måsta du vänta med att påbörja allt arbete tills du fått Länsstyrelsens beslut.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du även skicka in en karta med markering var på fastigheten åtgärden planeras. Lagar och regler som gäller strandskydd är ganska svåra att förstå. Vi rekommenderar därför att du kontaktar Verksamhet Miljö om du ska ansöka om strandskyddsdispens eller om du har frågor som rör strandskyddsdispens.

Vissa åtgärder inom strandskyddat område kräver också tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel om vattenverksamhet. Ansökan om tillstånd kan sökas hos Länsstyrelsens vattenvårdsenhet.