Ansökan om längre hämtningsintervall av hushållsavfall

2 veckor 4 veckor


4 veckor 3 månader


Utdrag ur renhållningsordning för Ale kommun:

§ 19 Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får ej brännas genom eget omhändertagande.

§ 21a) För brännbart restavfall från hushåll sker ordinarie hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl och varje vecka för helårsabonnenter med säck. Vid fritidsbostäder sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka under perioden april – september.

§ 22a) Hämtning varannan vecka medges för de villahushåll vilka idag har hämtning av brännbart restavfall i säck förutsatt att allt matavfall komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare. Anmälan görs till Renhållaren.

b) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart restavfall i kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt förordning om producentansvar genomförs. Ansökan ställs till Samhällsbyggnadsnämnden. Denna dispens tidsbegränsas till högst 5 år.

c) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart restavfall i kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt förordning om producentansvar genomförs. Dessutom ska den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten än att hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors hälsa och miljön. Ansökan ställs till Samhällsbyggnadsnämnden. Denna dispens tidsbegränsas till högst 5 år.

§ 32 Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden.