Anmälan eller ansökan om spridning av växtskyddsmedel

Skalenlig karta som visar var spridningen ska ske Kopia av säkerhetsdatablad för bekämpningsmedlet
Anmälan och ansökan om spridning av växtskyddsmedel ska göras senast fyra veckor innan planerad spridning.
Anmälan får göras inom kortare tid om det finns särskilda behov.

För att du ska få använda bekämpningsmedel som tillhör klass 1 och 2 krävs att du har genomgått Länsstyrelsens
behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov. Behörigheten gäller i fem år. Därefter måste man
genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att ha aktuella kunskaper.

Enbart bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas.
En vecka före spridning av växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag
för åkermark, ska anslag med information om spridningen sättas upp väl synligt.

Kontakta gärna Verksamhet miljö om du har frågor.