Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2019 – 2020

Utgångspunkter

Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Planen gäller samtliga deltagare och anställda vid vuxenutbildningen i Ale kommun under 2019/2020.

Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?


I lagen förbjuds diskriminering på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder/funktionsnedsättning
 • ålder

  Skollagen ger elever lagligt skydd även mot annan kränkande behandling som till exempelvis mobbing. Förordningen om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) beskriver vad som gäller för andra grupper i verksamheten.
  Tydliga krav ställs på verksamheten att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling innebär att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkning kan ske genom tal, skrift eller symboler, via medier som mobiltelefoner och Internet, genom våld, hot och utfrysning eller genom annan negativ handling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Detta gäller för vuxenutbildningen i Ale kommun

Vid vuxenutbildningen i Ale kommun har alla elever och all personal rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Vi accepterar inte någon form av kränkande behandling, t ex mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, våld, hot eller rasism, som kan påverka eller kan förekomma i arbetsmiljön. Alla ska:

 • visa respekt för den enskilde individen
 • i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt
 • aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper
 • aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma

  Arbetsmiljön skall präglas av ett icke-diskriminerande förhållningssätt till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, kulturell och religiös bakgrund, funktionshinder/funktionsnedsättning, ålder samt sexuell läggning. Vår utgångspunkt är att den individuella upplevelsen av att ha blivit diskriminerad eller kränkt, alltid ska tas på allvar.
  Känner en person sig utsatt för kränkande behandling eller känner till/misstänker att någon annan utsatts, kontaktas läraren i kursen eller annan personal. Vid behov inkopplas likabehandlingsgrupp som består av rektor och representanter från personalgruppen. Känner personal sig kränkt av rektor ska denna fråga lyftas med verksamhetschef, eventuellt också skyddsombud.

Åtgärder och rutiner vid diskriminering eller kränkande behandling

 • Elev som känner sig kränkt eller diskriminerad skall kontakta någon ur personalen.
 • Personal som får signal om diskriminering eller kränkning ska ingripa, utreda vad som hänt samt meddela rektor.
 • Dokumentera på blanketten Handläggning av ärenden rörande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Denna lämnas till rektor.
 • Huvudman informeras genom formuläret Anmälan om kränkande behandling.
 • Rektor beslutar om ytterligare åtgärder (krisgruppen rådfrågas vid behov)
 • Rektor ansvarar då för samtal med de inblandade och för dokumentation.
 • Rektor kan tillfälligt stänga av en elev från undervisningen, högst två veckor, tills nämnden fastställer beslutet om avstängning eller beslutar om längre tids påföljd.
 • Om personal är inblandad är rektor ansvarig.
 • Om rektor är inblandad är verksamhetschef ansvarig.

Om våld eller hot om våld förekommer

 • Agera inte ensam.
 • Vid akut fara – lås in dig och klassen i klassrummet.
 • Tillkalla polis (elev, personal, eller rektor)
 • Följ vid behov med till sjukhus (personal eller rektor)
 • Kontakta anhöriga (personal eller rektor)
 • Gör polisanmälan (rektor eller annan personal)
 • Informera på skolan, informera skyddsombud, skolhusets krisgrupp och rektor
 • Härefter följer vi Åtgärder vid diskriminering om kränkande särbehandling enligt ovan

Förebyggande insatser


Främjande

Komvux arbetar på flera nivåer för att främja en trygg och gynnsam lärandemiljö i all verksamhet.

- All verksamhet utgår från principen om människors lika värde och att arbetsmiljön präglas av demokratiska arbetsformer.

- Alla lärare påminner eleverna om att vi har en Likabehandlingsplan och att denna hänger i varje klassrum. Likabehandlingsgruppen mailar till varje lärare en månad efter terminsstart och för att påminna om att detta ska göras.

- Likabehandlingsplanen/ Planen mot kränkande behandling skall finnas tillgänglig på hemsidan samt i alla klassrum.

- Ny likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling upprättas årligen med all personal vid arbetsplatsträff.

- Skyddsombud granskar den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

- Tid skall avsättas på arbetsplatsträffar och i undervisningen så att alla i verksamheten får möjlighet att sätta sig in i och förstå likabehandlingsplanen samt få möjlighet att diskutera frågor rörande diskriminering och kränkande behandling.

Kartläggning och uppföljning

I under våren 2019 gjordes ingen kartläggning i gruv- och gymnasiekurserna. Elevenkät genomfördes i sfi-grupperna i maj.

Kvalitetssäkring


Systematisk dokumentation och uppföljning av ärenden.
Diskriminering och kränkande behandling samt egna åtgärder dokumenteras av personalen och rapporteras till rektor. Information lämnas till huvudman. Diskriminering och kränkningar i verksamheten sammanställs och analyseras av rektor. Rektor ansvarar för att utredning, åtgärder samt uppföljning genomförs och dokumenteras. Dokumentation om kränkningar behandlas enligt regelverk för sekretess.

Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplanen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i verksamheten. Ny plan utvärderas och upprätts årligen av rektor och personal Konstaterade brister ska redovisas tillsammans med åtgärder i nästkommande likabehandlingsplan.

Elevenkät, gruppdiskussioner
Sfi genomför en anpassad enkät i alla grupper. Resultaten analyseras och följs upp av personal och rektor. Dessa ska resultera i förbättring gällande undervisning och miljö.

Uppföljning av beslutade åtgärder för 2018/2019

 

 • Likabehandlingsplanen utvärderades och en ny upprättades.
 • Administration och Syv presenterade inte likabehandlingsplanen vid kursstart. eftersom Komvux numera inte har en gemensam samling när kurserna startar.
 • Likabehandlingsgruppen mailade lärarna fyra veckor under höstterminen för att påminna om vår likabehandlingsplan och att den ska tas upp i varje undervisningsgrupp.
 • Elevenkät på sfi genomfördes och utvärderades.
 • Sfi-lärarna presenterade med hjälp av tolk Likabehandlingsplanen för alla nya sfielever under introduktionssamtalen.
 • Likabehandlingsplanen i lättläst version finns alltid hos Gunilla att hämta.

  Alla dessa punkter är genomförda.

Aktiva åtgärder som ska genomföras 2019/2020

 • Personalen och eleverna utvärderar likabehandlingsplanen samt upprättar en ny. Ansvariga: Likabehandlingsgruppen, rektor och undervisande lärare. När: Under hösten 2019
 • Elevenkät genomförs under våren. Ansvarig: Rektor och lärarna. När: april 2020
 • Personalen utvärderar och analyserar elevenkäten. Ansvarig: Rektor. När: Maj 2020


  För Komvux Ale kommun 2019-09-01
  Anders Hedman
  Rektor

Kontakt

Rektor
Anders Hedman
E-post: anders.hedman@ale.se

Expedition
Gunilla Johansson
E-post: gunilla.johansson@ale.se

_________________________________

Postadress
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Studie- och yrkesvägledare
Dan Andersson
E-post: dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau
E-post: per-erik.lindenau@ale.se

_________________________________

Hitta hit
Ledetvägen 4, Alafors
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den