Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts för resor med taxi, anpassad gymnasieskola

Transporten sker till och från elevens folkbokföringsadress och den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen i anvisad skola.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

 • Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola som är folkbokförda i Ale kommun och har en lång eller olämplig väg till sin anvisade skola.
 • Elever i förskoleklass och grundskola med särskilda behov eller med hänsyn till funktionsnedsättning kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Vid bedömning av skolskjuts beaktas:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Elevens funktionshinder
 • Någon annan särskild omständighet

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolbusskort sker via Ale kommuns
e-tjänst Länk till annan webbplats..

E-tjänsten för skolskjuts ligger för tillfället nere, men vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

Ansökan gäller för ett läsår i taget och kan göras när som helst under läsåret men för att säkerställa att eleven garanteras skolskjuts innan terminsstart behöver vårdnadshavare inkomma med ansökan inom utsatt tid under ansökningsförfarandet

Vid byte av skolenhet eller folkbokföringsadress kommer kommunen att göra en ny prövning av rätten till skolskjuts.

E-tjänsten kräver signatur med MobiltBankID. Saknar du som vårdnadshavare MobiltBankID, har skyddad identitet eller är familjehem ska du ansöka om skolskjuts via blanketten - Skolskjuts ansökan för grundskoleelev. Blanketten hittar du hittar under fliken Självservice - Blanketter - Utbildning och Barnomsorg - Skolskjuts.

Kommunen har en skyldighet att individuellt pröva varje inkommen ansökan.

Om ansökan är korrekt ifylld är handläggningstiden mellan 5–10 arbetsdagar.

Leverantören har i sin tur en handläggningstid på ungefär en vecka.

Vid terminsstarten kan det uppstå längre handläggningstider.

Handläggningstiden gäller även vid förändring av schema under läsårets gång.

Elev som har lång eller olämplig väg till skolan är i regel berättigad till kostnadsfritt skolkort om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola i Ale kommun överstiger:

Förskoleklass: Minst 2 km
Årskurs 1–3: Minst 3 km
Årskurs 4–6: Minst 4 km
Årskurs 7–9: Minst 4 km

Med skolväg avses kortaste gång- eller cykelväg från elevens bostad till den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång. Med elevens bostad avses alltid den bostad där eleven är folkbokförd.

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat och om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad påstigningsplats överstiger:

Förskoleklass: Längre än 2 km skolväg
Årskurs 1‒3: Längre än 2 km skolväg
Årskurs 4‒6: Längre än 3 km skolväg
Årskurs 7‒9: Längre än 4 km skolväg

Särskilt anordnad skolskjuts kan i vissa fall kombineras med kollektivtrafik.

Trafikfarliga vägar

 • Hålandavägen, väg 1978 norr om Skepplanda
 • Grönnäsvägen, väg 1979
 • Kvarnabovägen, väg 1980 öster om Skepplanda
 • Gunntorpsvägen, väg 1975
 • Alingsåsvägen, väg 1968 öster efter Sjövallavägen
 • Gamla Kilandavägen, väg 1967 öster om Dammekärr

Busshållplatser där det är trafikfarligt att korsa vägen

 • Skepplandavägen från Skönningared södra till och med Forsvallen

Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan. Vid bedömningen ska funktionsnedsättningen kunna tillstyrkas av elevens vårdnadshavare genom ett medicinskt utlåtande, yttrande från skolan eller elevhälsan.

I skollagen framgår även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av ”annan särskild omständighet”. Skolskjuts kan beviljas i situationer som framstår som nödvändigt trots att eleven inte är berättigad skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden eller

funktionsnedsättning.

För elev som önskar att gå i en annan skola än den anvisade skolan kvarstår inte rätten till skolskjuts. Dock kan kommunen anordna skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Det innebär att eleven kan ha rätt till skolskjuts vid val av en annan skola än anvisad skola om det inte medför en merkostnad för kommunen.

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Grundförutsättningen är att eleven är folkbokförd i Ale kommun och går i anvisad skola, samt regelbundet och varaktigt under sin skoltid bor lika mycket hos båda sina föräldrar. En elev som emellertid väljer en annan skola i Ale kommun än den som kommunen anvisat, kan beviljas kostnadsfritt skolkort som vid val av annan skola

Utifrån villkoren ovan, bedöms rätten till skolskjuts utifrån båda föräldrarnas folkbokföringsadresser. Skolskjuts kan beviljas från en eller båda föräldrarnas adresser. Skolskjuts vid växelvis boende beviljas inte vid till exempel kortvariga, spontana eller enstaka övernattningar

 • Skolbusskort - resor med ordinarie linjetrafik av Västtrafik. Linjetrafiken är öppen för allmänheten
 • Taxi - särskilt anordnad skolskjuts.
 • Föräldraskjuts *

* I undantagsfall kan föräldraskjuts beviljas om eleven uppfyller kraven för särskild anordnad skolskjuts men inte kan nyttja kommunens transportmedel. För mer information, kontakta skolskjutshandläggare via kommunens kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Har ditt barn drabbats av ett olycksfall och behöver tillfällig skolskjuts?

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet ber vid dig som vårdnadshavare att kontakta Svedea för skadeanmälan 

Om du förlorar ditt kort eller om kortet är trasigt, anmäler du detta via e-tjänsten - Skolskjuts ansökan om ersättningskort eller via blankett. Blanketten hittar du hittar under fliken Självservice - Blanketter - Utbildning och Barnomsorg - Skolskjuts.

Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr. Ett skolkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter.

Det nya kortet kommer till skolexpeditionen inom cirka vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på din skolexpedition.

Fritidskort för ungdomar under 20 år erbjuds inte av Ale kommun utan finns att köpa hos Västtrafik. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks hemsida.

Skolskjuts ska organiseras så att elevens väntetid före skoldagen inte överstiger 30 minuter och efter skoldagens slut inte överstiger 60 minuter.

Skolskjuts kan komma att ställas in om det bedöms att fordonet inte kan framföras på ett trafiksäkert sätt. Med anledning av bland annat väderförhållanden, vägunderlag eller dylikt.

Ansvaret under resan mellan hemmet och skola är delad mellan elev, vårdnadshavare, kommun, väghållare och upphandlad leverantör.

Vårdnadshavarens ansvar är att lära eleven att åka med kollektivtrafik.

Om eleven missar skolskjutsen åligger ansvaret hos vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att eleven transporteras till och från skolan på ett säkert sätt. Skolenheten ansvarar för tillsynen av eleven under hela skoldagen och ska se till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter avslutad skoldag.

Du som har barn med skolskjuts i form av taxi behöver hålla koll på att schema för lämning och hämtning stämmer. Om skolan ändrar schema går inte ändringen över per automatik till taxileverantören utan du som vårdnadshavare måste skicka in ändringen till kommunen som i sin tur meddelar ändringen till leverantören. Handläggningstiden är ca 14 dagar.

Du behöver avboka skolskjutsen i god tid om den inte ska användas. Du avbokar direkt via leverantören, antingen via deras skolwebb/app eller via telefon.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den