Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elevinflytande och elevråd

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Inflytande över utbildningen

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas
  • i vilken takt och ordning som olika uppgifter ska göras
  • vilka arbetsformer som ska användas och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Skolorna i Ale arbetar ständigt för att utveckla elevinflytandet. Varje år genomförs Göteborgsregionens enkät där alla elever svarar på frågor om bland annat delaktighet och inflytande. Enkätsvaren följs upp på skolorna tillsammans med eleverna. Det som kommer fram i enkäten och samtalen används för att förbättra elevinflytandet på varje enskild skola.

Elevråd

Alla skolor i Ale har elevråd och klassråd. Elevråden är organiserade på lite olika sätt beroende på ålder och skolform. Ett elevråd arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna: skolans ordningsregler, var cykelställen ska stå eller schemafrågor. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund.

Din rätt i skolan

På Skolinspektionens webbplats för elever kan du bland annat läsa om arbetsro, mobbning, rätt till hjälp och ställa dina frågor.

  1. Din rätt i skolan på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv och vi vill att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns skolgång. Skolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna i skolans arbete, till exempel genom skolråd, öppet hus och föräldramöten.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den