Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ledighet och skolplikt

Här finner du som vårdnadshavare information om vad skolplikt innebär och vad som gäller ifall ditt barn behöver vara ledig under en kortare tid eller om ni planerar att flytta utomlands eller annan längre frrånvaro.

I enlighet med skollagen 7 kap. 2 § ska barn som är bosatta i Sverige ha skolplikt.
Att vara bosatt i Sverige avses den som är folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991: 481).

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Skolplikt gäller inte heller barn som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716)

Skolplikten träder i kraft höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sex år (7 kap. 10 §).

Skolplikten upphör i huvudregel vid utgången av vårterminen det tionde året från höstterminen 2018 eller, om eleven går i specialskolan, elfte året från höstterminen 2018 efter det att eleven påbörjat fullgöra skolplikten (7 kap. 12§).

Skolplikten upphör även när ett barn flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige. Enligt reglerna för folkbokföring, anses den som vistas utomlands längre än ett år och som inte har inkommit med anmälan om utlandsflytt, avregistreras och därmed anses som utvandrad.

Giltig frånvaro innebär en korrekt anmäld frånvaro via kommunens närvarosystem eller telefon. I anmälan skall det framgå att eleven är frånvarande från undervisning av något skäl som skolan definierar som giltigt. Exempelvis sjukfrånvaro, läkarbesök eller annan beviljad ledighet.

Ogiltig frånvaro innebär att ingen korrekt anmälan är gjord och där eleven är frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl, till exempel: sen ankomst, att eleven uteblir från skolan trots avslag på ledighetsansökan eller avviker från lektion.

Ogiltig frånvaro följer även med i terminsbetygen i grundskola.
Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn informera elevens vårdnadshavare samma dag om att eleven har varit frånvarande (Skollagen 7 kap. 17§)

Kortare ledighet för en elev kan beviljas för enskilda angelägenheter. Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas. Rektorn på skolenheten beslutar om ledighet.

Elevens vårdnadshavare kan på begäran befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det föreligger synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Det är rektorn som beslutar om befrielse.

Om vårdnadshavare planerar att vistas eller flytta utomlands med skolpliktiga barn under en längre period, måste detta i god tid meddelas till skolan.

Skolplaceringen upphör på grund av varaktig eller permanent flytt utomlands där även rätten till utbildning upphör. Tumregeln för varaktig vistelse utomlands bedöms till sex månader.

Om eleven flyttar tillbaka till Sverige har den rätt till utbildning och därmed en skolplacering i sin hemkommun. Vid återflytt behöver vårdnadshavare på nytt ansöka om skolplacering då det föreligger skolplikt. Eleven är inte garanterad samma skolplacering som innan vistelse utomlands.

Vårdnadshavare ansöker om ledighet via blanketten- Ansökan om ledighet för elev i grundskolan. Blanketten hittar du under Självservice. Ansökan ska lämnas in i god tid före planerad ledighet. Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare ta kontakt med berörda lärare för att få information om hur eleven ska kompensera den förlorade undervisningen som ledigheten medför. Beslut om ledighet kan inte överklagas (Skollagen 28 kap 18§)

Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.


Hemkommunen ansvarar för att de skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen och som inte går i deras grundskola eller grundsärskola får den utbildning de har rätt till. Fungerar inte elevens skolgång i en fristående skola eller annan kommunal skola är hemkommunen alltid skyldig att ta emot eleven.


Den som har vårdnaden om barnet, ansvarar för att barnet kommer till skolan och deltar i utbildningen, alltså att barnet fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 kap. 20 §) Om vårdnadshavare inte är överens utgår huvudmannen utifrån elevens folkbokföringsadress vid skolplacering.

Om en vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för att barnet ska fullgöra sin skolplikt får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande får förenas med vite och gäller omedelbart om inte kommunen bestämmer något annat.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den