Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Särskilda behov, extra stöd

När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen gör skolan en utredning. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram som bland annat beskriver vilka behov eleven har och vilka insatser skolan ska göra. Vårdnadshavaren kan överklaga stödets utformning om han eller hon inte är nöjd.

Utredning

Om läraren misstänker att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen i skolan ska det anmälas till rektorn. Det samma gäller om det är eleven eller elevens vårdnadshavare som misstänker det. Rektorn ser då till att någon skyndsamt gör en utredning om elevens behov av stöd.

Behovet av särskilt stöd utreds också om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, till exempel inte vill gå till skolan eller ofta hamnar i konflikter. Rektorn samråder oftast med elevhälsan kring utredningen.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, får han eller hon sådant stöd. Eleven får stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Åtgärdsprogram 

Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare får delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller av den som rektor bestämmer. Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram inte behövs.

Särskilt stöd

Skolans särskilda stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har för behov. Det är viktigt att stödet är utformat specifikt utifrån varje elevs behov. Det kan till exempel innebära särskilt anpassade läromedel, tydliga instruktioner, anpassade provsituationer och mer kontakt med vuxna.

Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

I vissa fall, när de åtgärder skolan satt in inte nått resultat, kan skolan göra undantag från timplanen samt ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och innebär att eleven inte får en fullständig utbildning.

Särskild undervisning 

Eleven kan få särskild undervisning exempelvis i samband med sjukhusvistelse eller längre tids sjukdom i hemmet. Den ska så långt möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. I vissa fall kan den ordnas i elevens hem.

Överklaga beslut

Vårdnadshavaren kan överklaga beslut om:

  • åtgärdsprogram
  • att åtgärdsprogram inte ska upprättas
  • undervisning enskilt eller i annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp)
  • anpassad studiegång

Det är Skolväsendets överklagandenämnd som prövar överklagandet och det framgår av beslutet hur man gör för att överklaga.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den