Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Grundskola och anpassad grundskola

I Ale kommun finns tolv kommunala grundskolor, samt grundsärskola och en fristående skola, Ahlafors fria skola.

Skolplikt

Alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt. Skolplikten träder i kraft höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skollagens utgångspunkt är att alla elever oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning. Vidare ska barnets bästa beaktas i all utbildning eller verksamhet.

Den som har vårdnaden om barnet ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen* för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.

*Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

Förskoleklass

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. I förskoleklass kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med inslag av skapande arbete och lek.

Grundskola

Grundskolan ska ge elever kunskap och utveckla förmågan att självständigt söka kunskap. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning. Grundskolan är en obligatorisk nioårig skolform och varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Anpassad grundskola

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning anpassad utifrån elevens förutsättningar. Grundsärskolan är liksom grundskolan obligatorisk och ska bland annat bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Specialskola

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Barn som har en funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl har möjlighet att gå i specialskolan som är en egen skolform och som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • Som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • Med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • Med grav språkstörning
  • Med medfödd dövblindhet
  • Som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolan och hur du ansöker Länk till annan webbplats.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den