Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Belysning

Ale kommun ansvarar för och bekostar all gatubelysning i tätorterna samt viss del ute på landsbygd.

Belysning i Ale kommun

Hur belysningen ska fungera i Ale kommun finns beskrivet i Strategi för yttre belysning Pdf, 400 kB. och Riktlinjer för yttre belysning Pdf, 1 MB..

Belysning inom tätort

I våra samhällen som räknas som tätort ska gator och allmän platsmark ha god, trygg och säker belysning som är anpassad till platsen. Det ska finnas belysning som kopplar ihop bebyggelse och hållplatser för kollektivtrafik. Dessutom ska det finnas belysning vid aktivitetsmiljöer och lekplatser, både för att människor ska känna sig trygga och för att det ska vara enklare att vara aktiv under den mörka årstiden.

Belysning utanför tätort

Belysningen ska sammanlänka landsbygden med våra olika tätorter. Det handlar om sammanhängande belysning inom byar, vid gång- och cykelvägar mellan byar och tätorter och belysta kollektivhållplatser. På så vis kan landsbygdsborna ta sig säkert fram från sin bostad till närmsta kollektivhållplats till fots eller på cykel.

I dagsläget finns det mycket belysning på landsbygden i de norra delarna av Ale kommun. I takt med att äldre belysningsanläggningar tjänar ut kommer vi att fördela belysningen på landsbygden så att alla invånare på landsbygden får samma förutsättningar.

Drift och underhåll

All översyn av gatubelysningen sker via skötselavtal med Nihlén Elmontage. Enligt avtal mellan Ale kommun och Nihlén Elmontage AB ansvarar elföretaget för drift samt underhåll. Under kontraktstiden ska även riktning av belysningsstolpar ske.

Rondering

Nihlén Elmontage utför rondering i hela kommunen en gång per år med start första arbetsdagen i september månad. Under ronderingen tänds alla lampor upp i tätort för att identifiera trasiga lampor.

Byte av trasiga lampor

Enstaka trasiga lampor samlas ihop och byts ut varannan månad. Inkomna anmälningar under exempelvis februari och mars åtgärdas i början av april. Fasta bytesmånader är februari, april, juni, augusti, oktober och december. En uppdatering av aktuella arbeten återfinns under sidan Vägarbeten och trafikinformation. Seriebyte av lampor utförs vart fjärde år.

Anmäl trasig belysning

Vill du lämna en felanmälan om en trasig lampa kan du göra det på Fixa min gata. När du anmäler en trasig lampa via e-tjänsten Fixa min gata Länk till annan webbplats. är det bra om du kan läsa av det nummer som sitter på stolpen med ett gult klistermärke. Skriv in det numret i rapporten för att de som ska laga den lättare ska hitta rätt stolpe.

Prioriteringsordning vid trasig belysning

  1. Fel som innebär el- eller personfara - omedelbar åtgärd
  2. Fel som påverkar trafiksäkerheten - åtgärdas inom tre arbetsdagar
  3. Fel där lampor över ett stort område har slocknat - åtgärdas inom fem arbetsdagar
  4. Fel på flera lampor i rad - åtgärdas inom tio arbetsdagar
  5. Enstaka släckta lampor - åtgärdas fyra gånger per år

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den