Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansök, byte eller val av skola

Barn i Ale kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress. Här finner du information om hur du gör om du önskar en skolplacering i Ale kommun, om du vill att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Har du ett barn som fyller sex år 2022? Då har ett erbjudande om skolplacering skickats ut till vårdnadshavare den 3 januari. Under perioden 4 januari och den 23 januari är det dags att önska skola inför läsåret 2022/2023. Barn som är folkbokförda i Ale kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress.

Vid inflyttning till Ale kommun erbjuds en skolplacering i en av våra kommunala skolor men du som vårdnadshavare behöver ansöka om skolplacering via via Ales e-tjänst för grundskola. Ansökan kan ske tidigast sex månader innan önskad start.

E-tjänsten för skolbyte är stängd under den period som skolvalet pågår.

Ale kommun har två skolbytesperioder under läsåret, en vid höstterminens start och den andra vid vårterminens start.

Vårdnadshavare som önskar byta skolenhet inom kommunen eller från en extern fristående skola under pågående termin för sitt barn kan lämna in ansökan om annan skolenhet via Ales e-tjänst för grundskola och skolbyte.

Sektor utbildning kommer att hantera skolbytesansökningar under givna perioder för en likvärdig hantering. Skolbytet sker i mån av plats.

E-tjänsten för skolbyte är stängd under den period som skolvalet pågår.

Om ditt barn har en skolplacering i Ale kommun och ska flytta till annan kommun behöver du anmäla om skolbyte om:

  • Barnet flyttar från kommunen och får en skolplacering i den nya kommunen
  • Barnet har fått en skolplacering utanför kommunen
  • Barnet har fått en plats på fristående skola inom kommunen

Önskar du som vårdnadshavare låta ditt barn få kvar i skolan i Ale kommun har en elev som börjat i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan ett visst läsår rätt att gå kvar hela läsåret i den anvisade skolan, förutsatt att det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun än Ale kommun har du som vårdnadshavare möjlighet att ansöka om skolplacering i Ale kommun. Placering erbjuds i mån av plats.

E-tjänsten för skolbyte är stängd under den period som skolvalet pågår.

Har du ett barn som ska börja i årskurs 7 höstterminen 2022? Då har ett erbjudande om skolplacering skickats ut till vårdnadshavare den 3 januari. Under perioden 4 januari och den 23 januari är det dags att önska skola inför läsåret 2022/2023. Barn som är folkbokförda i Ale kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress.

Har du ett barn som är folkbokfört och innehar en skolplacering i Ale kommun men önskar placering på en kommunal skola i en annan kommun, en fristående skola i Ale kommun eller fristående skola i en annan kommun? Då kan du som vårdnadshavare ansöka om placering genom att kontakta och ansöka om skolplacering direkt till den önskade skolan. Beslut fattas av rektor på den kommunala eller fristående skolan.
Vid erbjuden skolplacering ska ett skolbyte anmälas omgående till Ale kommun via Ales e-tjänst för grundskola.

Du som vårdnadshavare har rätt att önska skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan. Kommunen gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen
  3. Relativ närhet
  4. Syskonförtur - Gäller endast årskurs F-3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den